Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë

Kryevepra e Fishtës
Kujtim Shala
2022
Studimet për shqiptarët në Francë
2022
IDEOLOGJIA E GABIMIT GJUHËSOR
Bardh Rugova
2021
POEZIA SHQIPE: fillimi i shekullit XXI
2021
PËR HISTORINË E GJUHËS SHQIPE
Rexhep Ismaili
2021
ENIGMA E POEZISË
Sabri Hamiti
2021
SINEKDOKA
Kujtim Shala
2020
STUDIMET ALBANISTIKE NË ITALI
2020
LIBRI I JETËS
Ali Aliu
2020
LEKSIKON I TERMAVE TË SOCIOLINGUISTIKËS
Bardh Rugova, Rexhep Ismaili, Shkumbin Munishi
2020
VËSHTRIME ALBANO-BALLKANOLOGJIKE
Brian D. Joseph
2020
STUDIMET ALBANISTIKE NË ITALI
2020
IDENTITETI I PA/ZBULUAR
Kujtim Shala
2019
RRUGA RRETH SI ZERO: (tregime të zgjedhura)
Eqrem Basha
2019
RRËFIME NGA FLETORET E VJETRA: (tregime të zgjedhura)
Mehmet Kraja
2019
AVENTURAT E TEZES: (tregime të zgjedhura)
Anton Pashku
2019
O NJERI!: (tregime të zgjedhura)
Zejnullah Rrahmani
2019
FJALOR ME TERMINOLOGJI KUSHTETUESE DHE PARLAMENTARE
Arsim Bajrami
2019
BASHKËSI GJUHËSORE, NJËSI, VARIETET
Rexhep Ismaili
2019
UT HERI DICEBAMUS...
Kujtim Shala
2019
LEKSIKON I TERMAVE TË FONETIKËS DHE TË FONOLOGJISË
Bardh Rugova
2019
GJURMIME LINGUISTIKE HISTORIKE-KULTURORE NË FUSHË TË SHQIPES
Norbert Jokl
2018
TESTAMENTI
Sabri Hamiti
2018
STRUKTURA E RROKJES SHQIPE
Irena Sawicka, Karolina Dargiel
2018
ROMANI SHQIPTAR: Fillimi i shekullit XXI
2018
VERGLEICHENDE GRAMMATIK DER BALKANSPRACHEN: (morfphosyntaktisch-typologischer vergleich des albanischen mit den anderen balkansprachen)
Wilfried Fiedler
2018

Filtro botimet: