SHALA, Kujtim M. / UT HERI DICEBAMUS...
Redaktor Eqrem Basha, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SGJL, 2019, 211 f., 17x25 cm. (Botime të veçanta CLXXXIV / Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë. Libri 66)
Tit. në faqen paral.: Ut heri dicebamus… Shënime për autorin në pjesën palosëse të kopertinës. Bibliografia në fund të çdo punimi. Indeks.
KDU 821.18.09
ISBN 978-9951-26-007-7
COBISS.KS-ID 387365895