Seksioni i Shkencave të Natyrës

Hëna Maloku, Mimoza Ibrani, Myzafere Limani, Zana Limani-Fazliu
SFIDAT E PLANIFIKIMIT MULTIPARAMETRIK TË RRJETEVE KOMUNIKUESE PA TELA
2021
RAPORTI PËR PRODHIMIN E ENERGJISË ELEKTRIKE NË KOSOVË
2020
Fejzullah Krasniqi, Rexhep Selimaj
KOMFORI TERMIK
2020
Qamil Haxhibeqiri
FIBRACIONET
2019
MATERIALET KOMPOZITE
2019
Bahri M. Prebreza, Isuf F. Krasniqi
ZBRAZJET ATMOSFERIKE
2017
Salih Gashi
OSMOZA E KUNDËRT
2017
Valbon Bytyqi
REGJIONI LINDOR I KOSOVËS: veçoritë fiziko-gjeografike, resurset natyrore dhe problemet gjeomjedisore
2017
Minir Dushi
XEHERORËT E NIKEL-KOBALTIT TË VENDIT TONË
2017
Latif R. Susuri
FJALOR I BUJQËSISË: shqip, anglisht, gjermanisht, frëngjisht, latinisht
2016
Arsim Ejupi
NATYRA E LUGINËS SË PRESHEVËS: struktura, determinantet dhe resurset natyrore
2016
Minir Dushi
BOKSITET E DUKAGJINIT
2015
Ruzhdi Pllana
KLIMA E KOSOVËS
2015
UJITJA NË KOSOVË: menaxhimi i ujërave për bujqësi të qëndrueshme
2015
Fejzullah Krasniqi
TERMOELEKTROCENTRALET E KOSOVËS
2014
ENERGJETIKA DHE MJEDISI PËR ZHVILLIM TË QËNDRUESHËM
2014
Qamil Haxhibeqiri
HAPËSIRAT METRIKE
2014
Majlinda Daci-Ajvazi, Nexhat M. Daci
SHKENCA E MJEDISIT: ZHVILLIM I QËNDRUESHËM
2014
Minir Dushi
Qymyri i Republikës së Kosovës
2012
Arben G. Myrta, Latif R. Susuri
Sëmundjet e pemëve frutore dhe të hardhisë
2011
Fevzi Berisha, Muharrem Berisha
Nga teoria e përafrimeve të funksioneve
2010
Fejzullah Krasniqi
Termofikimi dhe rrjetet termike
2010
Minir Dushi
PASURITË MINERALE TË KOSOVËS - VËLLIMI I DYTË
2009
Minir Dushi
Pasuritë minerale të Kosovës - Vëllimi i parë
2009
Emrush Gashi
Teoria aditive e idealeve dhe teoria e radikaleve të unazave
2009
Mjedisi i Kosovës: resuruset dhe faktori njeri
2008

Filtro botimet: