RUGOVA, Bardh / IDEOLOGJIA E GABIMIT GJUHËSOR
Redaktor Eqrem Basha, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SGJL, 2021, 205 f. 17x25 cm. (Botime të veçanta CCIV / Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë. Libri 78)
Tit. në faqen paral.: Ideology of language error. Shënime për autorin në pjesën palosëse të kopertinës. Indeks. Bibliogr.: f. 191-200
KDU 811.18'27
ISBN 978-9951-26-038-1
COBISS.KS-ID 385986311