ISMAJLI, Rexhep; RUGOVA, Bardh; MUNISHI, Shkumbin / LEKSIKON I TERMAVE TË SOCIOLINGUISTIKËS
Redaktor Eqrem Basha, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SGJL, 2020, 387 f., 17x 25 cm. (Botime të veçanta CXCVIII / Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë. Libri 75)
Tit. në faqen paral.: Lexicon of sociolinguistics terms. Shënime për autorët në pjesën palosëse të kopertinës. Bibliogr.: f. 359-387.
KDU 811.18'374
811.18'27
ISBN 978-9951-26-029-9
COBISS.KS-ID 385370887