ISMAJLI, Rexhep / PËR HISTORINË E GJUHËS SHQIPE
Redaktor Eqrem Basha, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SGJL, 2021, 515 f.: me harta, 17x25 cm. (Botime të veçanta CCII / Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë. Libri 77)
Tit. në faqen paral.: For the history of the albanian language. Shënime për autorin në pjesën palosëse të kopertinës. Bibliografia pas çdo kapitulli. Indeks.
KDU 811.18-112
ISBN 978-9951-26-035-0
COBISS.KS-ID 385985543