POEZIA SHQIPE: fillimi i shekullit XXI
Konferencë shkencore / Këshilli organizues: Sabri Hamiti, Ali Aliu, Floresha Dado, Ymer Çiraku, Eqrem Basha, redaktor Eqrem Basha, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës: Akademia e Shkencave e Shqipërisë, 2021, 267 f., 17x25 cm.
Tit. në faqen paral.: Albanian poetry: beginning of 21 century. Bibliografia në fund të çdo punimi.
KDU 821.18-1.09(091)(06)
ISBN 978-9951-26-041-1
COBISS.KS-ID 386116615