STUDIMET ALBANISTIKE NË ITALI: konferencë shkencore ndërkombëtare / ALBANISTIC STUDIES IN ITALY: international scholarly conference / GLI STUDI ALBANISTICI IN ITALIA: conferenza scientifica internazionale, Prishtinë, (22-23 tetor 2019)
Përgatiti për botim Rexhep Ismajli, redaktor Eqrem Basha, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SGJL, 2020, 568 f., me il., 17x25 cm. Teksti në disa gjuhë. Bibliografia në fund të punimeve.
KDU 811.18(450)(062)
821.18(450)(062)
008(=18:450)(062)
ISBN 978-9951-26-020-6
COBISS.KS-ID 385096711