RUGOVA, Bardh / LEKSIKON I TERMAVE TË FONETIKËS DHE TË FONOLOGJISË
Redaktor Eqrem Basha, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SGJL, 2019, 264 f., me il., 17x25 cm. (Botime të veçanta CLXXXI / Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë. Libri
65)
Tit. në faqen paral.: Lexicon of phonetics and phonology terms. Shënime për autorin në pjesën palosëse të kopertinës.
KDU 811.18'342
ISBN 978-9951-781-00-8
COBISS.KS-ID 2048253341