HAMITI, Sabri / ENIGMA E POEZISË
Redaktor Eqrem Basha, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SGJL, 2021, 326 f., 17x25 cm. (Botime të veçanta CCI / Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë. Libri 76)
Tit. në faqen paral.: The enigma of poetry. Shënime për autorin në pjesën palosëse të kopertinës. Përmbledhja në gjuhën angleze.
KDU 821.18.09
ISBN 978-9951-26-034-3
COBISS.KS-ID 385985287