ALIU, Ali / LIBRI I JETËS: (për 85 vjetorin e lindjes)
Zgjodhi dhe përgatiti Zejnullah Rrahmani, redaktor Eqrem Basha, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SGJL, 2020, 527 f., 17x25 cm. (Botime të veçanta CXCI / Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë. Libri 72)
Tit. në faqen paral.: The book of life. Shënime për autorin në pjesën palosëse të kopertinës.
KDU 821.18.09
ISBN 978-9951-26-023-7
COBISS.KS-ID 385385735