JOSEPH, Brian D. / VËSHTRIME ALBANO-BALLKANOLOGJIKE
Përgatiti Rexhep Ismajli, përkthyes Bardh Rugova, redaktor Eqrem Basha, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SGJL, 2020, 441 f., 17x25 cm. (Botime të veçanta CXCIV / Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë. Libri 73)
Tit. në faqen paral.: Albano-balkanological observations. Shënime për autorin në pjesën palosëse të kopertinës. Bibliografia në fund të çdo punimi. Indeks.
KDU 811.18-26008(496.5)
ISBN 978-9951-26-025-1
COBISS.KS-ID 385373703