SHALA, Kujtim M. / SINEKDOKA
Redaktor Eqrem Basha, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SGJL, 2020, 491 f., 17x25 cm. (Botime të veçanta CXCV / Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë. Libri 74)
Tit. në faqen paral.: Synecdoche. Shënime për autorin në pjesën palosëse të kopertinës.
Indeks.
KDU 821.18.09
ISBN 978-9951-26-026-8
COBISS.KS-ID 385383687