Seksioni i Shkencave të Natyrës

Inventarizimi i virozave dhe shëndetësimi i materialit mbjellës të specieve frutore dhe vreshtave në Kosovë dhe Shqipëri
Ndikimi i mbitensioneve atmosferike në sistemet elektroenergjetike të Kosovës
Identifikimi i ndotësve të efluentëve të ujërave urbanë dhe të industrisë dhe trajtimi i tyre
Bimët e rrezikuara e të rralla të florës së Kosovës
Klima dhe parametrat projektues për qytetet kryesore të Kosovës dhe të Shqipërisë
Hulumtim mbi mundësitë e rishfrytëzueshmërisë së brezeve të reja frekuencore UHF, VHF dhe valëve milimetrike për rrjete të komunikimeve pa tela në territorin e Kosovës