baneri allea
 

ALLEA (All European Academies)

ALLEA (All European Academies) është federatë e 53 Akademive të shkencave nga 43 vende të Europës, mes të cilave është dhe ASHAK, anëtare me të drejta të plota dhe të barabarta me akademitë e tjera.  
Në faqen zyrtare të ALLEA-s (www.allea.org) thuhet se ajo nxit këmbimin e informatave dhe përvojave midis anëtarëve të saj, i ofron shkencës dhe shoqërisë europiane këshilla nga anëtarët e saj, promovon kriteret e larta të shkencës dhe dijeve dhe punon për konsolidimin e standardeve etike në veprimtarinë hulumtuese shkencore.
Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës është antarësuar në ALLEA-s në vitin 2004 dhe është aktive në të gjitha programet e saj.
Aktualish selia e ALLEA-s është në Berlin.

http://www.allea.org