baneri
 

Vegza Bashkëpunime

ASHAK realizon bashkëpunim të ngjeshur me ASHSH, me akademitë e rajonit si dhe shumë akademi euriopane dhe më gjerë. ASHAK është anëtare me të drejta të plota dhe të barabarta në disa asociacione ndërkombëtare. Për këtë qëllim ASHAK ka themeluar Komisionin për Marrëdhënie me Jashtë, të cilin e drejton akademik Rexhep Ismajli.
ASHAK ka nënshkruar Memorandumin e Venedikut për bashkëpunim dhe mirëkuptim midis akademive të Evropës Juglindore, bashkëpunon me Rrjetin Ndërakademik të të Drejtave të Njeriut me seli në Nju Jork dhe është anëtar i ALLEA-s, si dhe i Këshillit Ndërakademik të Europës Juglindore.