CONTACT US

  • Adresa: Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosov√ɬęs (ASHAK), Rruga Agim Ramadani, nr. 305, Prishtine, Republika e Kosov√ɬęs
  • Tel: +381 38 249-303,
  • Fax: +381 38 244-636
  • E-mail: ashak@ashak.org
  • Web: www.ashak.org
Code