Hivzi Islami

Akademik
Print

BiografiaHivzi Islami (1946, Letovicë, Lugina e Preshevës) shkollën fillore e mbaroi në vendlindje, gjimnazin në Preshevë (1965), ndërsa diplomoi në Fakultetin Filozofik të Prishtinës, Dega e Gjeografisë (1970). Gjatë studimeve ishte bursist i Universitetit dhe drejtonte revistën shkencore të studentëve Dituria. Studimet pasuniversitare i kreu në Fakultetin e Shkencave të Natyrës të Universitetit të Zagrebit, ku dhe magjistroi në temën nga demografia (1973), ndërsa doktoroi në Fakultetin Filozofik të Universitetit të Lubjanës poashtu nga kjo fushë (1977). Që nga viti 1971 është asistent, ligjërues, docent dhe profesor i demografisë në Universitetin e Prishtinës. Mbajti mësim në studimet pasdiplomike, ku në kuadër të tyre themeloi drejtimin e demografisë në Departamentin e Gjeografisë; udhëhoqi magjistrantë dhe doktorantë. Ishte prodekan i FSHMN-së në periudhën 1979-1981 dhe  shef i Departamentit të Gjeografisë në vitet 1999-2001. Në vitin shkollor 1981/82, si bursist i qeverisë frenge, qëndroi në Universitetin e Toulouse-it (Francë) për perfeksionim profesional dhe shkencor. Në vitin 1996 zgjidhet anëtar korrespondent i Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës, ndërsa në vitin 2000 anëtar i rregullt; prej vitit 1999 e deri më 2002 ishte edhe sekretar i Seksionit të Shkencave Shoqërore. Në vitin 2002 u zgjodh sekretar i përgjithshëm i kësaj Akademie, të cilin funksion e ushtroi deri më 2008, kur u zgjodh nënkryetar i Akademisë. Në fund të vitit 2011 u zgjodh kryetar i Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës, të cilin funksion e ushtroi dy mandate rresht (2012-2017). Në vitin 2013 u zgjodh anëtar i rregullt i Akademisë Evropiane të Shkencave dhe të Arteve (EASA) me seli në Salcburg të Austrisë.
Në cilësi të profesorit të ftuar (Professeur invité) nga Université de Toulouse-Le Mirail, në vitin 2001 u mbajti ligjërata studentëve të këtij Universiteti për çështjen e Kosovës dhe të Ballkanit; në vitin 2003 përsëri u ftua nga ky Universitet për ligjërata, ndërsa në vitin 2009 në cilësi të profesorit të ftuar mbajti ligjërata në Universitetin e Parisit 8. Për qëllime studimore qëndroi dhe në universitete të tjera të jashtme. E ka përfaqësuar Akademinë e Shkencave dhe të Arteve të Kosovës në takimet me akademitë simotra në rajon dhe në Evropë, si dhe në asociacionet e tjera të shkencave. Ishte anëtar i disa redaksive të revistave shkencore e profesionale dhe i disa botimeve të veçanta shkencore, kryesisht në ASHAK. Drejtoi disa projekte të rëndësishme shkencore dhe profesionale në ASHAK.
Ishte kontribues i shquar në fushën e arsimit universitar dhe veprimtar politik e shoqëror. Në vitet  e 90-ta të shekullit të kaluar ishte aktiv në lëvizjen politike e kombëtare dhe në vitet 1990-1995 drejtonte një parti politike. Në zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale të vitit 1992 qe zgjedhur deputet i Kuvendit të Kosovës. Ishte anëtar i Delegacionit kosovar në Konferencën e Londrës (1992), i Delegacionit kosovar në Konferencën e Gjenevës lidhur me negociatat për arsimin shqip (1992-1994) dhe anëtar i disa delegacioneve të tjera të Kosovës, të cilat qëndruan në vende të ndryshme evropiane, pastaj në SHBA dhe në Kanada.
Opusi i tij profesional dhe shkencor është mjaft i gjerë. Botoi disa libra shkencorë dhe më se 150 studime, artikuj dhe trajtesa në revista të ndryshme brenda dhe jashtë vendit, kryesisht nga fusha e demografisë, por edhe e disiplinave të afërme. Mori pjesë në shumë tubime shkencore në vend dhe jashtë, me kumtesa dhe diskutime.

BibliografiaLibrat shkencorë:

 • Popullsia e Kosovës (Studim demografik), dy botime, Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore i KSA të Kosovës (ETMMK), Prishtinë; dy botime: 1980 dhe 1981, ff. 1-378 (parathënia: dr. Vladimir Klemençiç).
 • Fshati i Kosovës (Kontribut për studimin sociologjiko-demografik të evolucionit rural të Kosovës), Rilindja, Prishtinë, 1985, ff. 1-277 (në shtojcë: 6 tabela).
 • Kosova dhe shqiptarët (Çështje demografike), Pena, Prishtinë, 1990, ff. 1-244.
 • Demographic reality in Kosova (për të huaj), Kosova Information Center, Prishtinë, 1993, f. 53.
 • Die demographische Realität in Kosova (Bearbeitung: Dr. Suzanne Auer), Seite 50, Zürich, 1995 (botuar edhe në revistën italiane Religioni e Societa, Firenze, nr. 29, 1997, me titull “Realtà demografica del Kossovo”, pp. 39-57 (Përkthyes: Dr. Alberto L’Abate).
 • Gjeografia e Kosovës (koautor), ETMMK, Prishtinë, 1994, ff. 1-164.
 • Rrjedha demografike shqiptare, Dukagjini, Pejë 1994, f. 1-269.
 • Dimensioni demografik i çështjes së Kosovës, ETMMK, Prishtinë, 1997, ff. 1-279 (parathënia: dr. Fehmi Agani).
 • Evolucioni dhe transicioni demografik, Dukagjini, Pejë, 1999, ff. 1-273.
 • Spastrimet etnike, Dukagjini, Pejë, 2003, ff. 1-389.
 • Lindshmëria – sjellja riprodhuese dhe shoqëria (koautor), Dukagjini, Pejë, 2006, ff.1-291.
 • Studime demografike (100 vjet të Zhvillimit demografik të Kosovës), ASHAK; dy botime: 2005 dhe 2008 (botimi i dytë i plotësuar), ff. 1- 590.
 • Kosova – Vështrim monografik (autor, redaktor dhe bashkërendues), ASHAK, Prishtinë, 2011.
 • Aspekti etnik i migrimeve (Shqiptarët në rrjedhat e shpërnguljeve të dhunshme), ASHAK, Prishtinë, 2012, ff. 1-380.
 • Popullsia dhe vendbanimet shqiptare të Luginës së Preshevës, (koautor me Arsim Ejupin). ASHAK, Prishtinë, 2015, ff. 1-633.
 • Fjalori enciklopedik i Kosovës (autor, redaktor, kryetar i Bordit), ASHAK, 2018.
 • Leksikon i vendbanimeve të Kosovës në tri vëllime (autor, redaktor dhe kryeredaktor), ASHAK, 2018-2020.
 • “Korrigjimi” i kufirit Kosovë-Serbi dhe “bashkimi” i Luginës së Preshevës me Kosovën (!) – një elaborim analitik-shkencor”, Klubi i Poezisë, Tiranë, 2020, ff- 1-80 (koautor me dr. Arsim Ejupin).
 • DEMOGRAFIA E KOSOVËS – Evolucioni i popullsisë, migrimet, gjeopolitikat ekspansioniste serbe dhe spastrimet etnike të shqiptarëve”, ASHAK, 2021, ff. 1-898.


Studime dhe artikuj:

 • “E vërteta mbi shqiptarët në disa vepra antropogjeogarfike”,  Dituria, Nr. 1, Prishtinë, 1971, ff. 63-92.
 • “Skema e rajoneve të përhershme për hulumtime demografike dhe rëndësia e saj”, Përparimi, Nr. 8, Prishtinë, 1971, ff. 666-675.
 • “Bujanovci dhe komuna e tij – kontribut njohjes së gjendjes dhe problematikës socialo-gjeografike”, Dituria, Nr. 2-3, Prishtinë, 1972, ff. 27-60.
 • “Kërkimet antropogjeografike në Kosovë”, Gjurmime albanologjike – Seria e shkencave historike, I-1971, Prishtinë, 1972, ff. 115-162.
 • “Reperkusionet e lëvizjeve ekonomike dhe sociale në ndryshimet regjionale të zhvillimit demografik të Kosovës”, Përparimi, Nr. 2-3, Prishtinë, 1973, ff. 95-115.
 • “Odražaj društveno-ekonomskog i demografskog razvitka na promene u gustini naseljenosti Kosova”, Zbornik radova PMF-a, 1, Priština, 1973, ff. 165-176.
 • “Regionalne osobenosti razvoja stanovnštva Kosova kao funkcija socijalno-ekonomskih kretanja”, Jugoslovenski simpozijum o stanovništvu, Ohrid, 1973.
 • “Disa elemente të situatës dhe të zhvillimit demografik rë RP të Shqipërisë”, Përparimi, Nr. 6, 1973, ff. 500-513.
 • “Disa karakteristika të migracioneve të popullsisë së Kosovës në periudhën 1961-1971”, Përparimi, Nr. 10, 1973, ff. 913-922.
 • “Ndryshimet në strukturën e burimeve të të ardhurave të familjeve të Kosovës”, Përparimi, Nr. 11-12, 1973, ff. 1045-1052.
 • “Transformimet strukturale të familjeve të Kosovës”, Gjurmime albanologjike – Folklor dhe etnologji, III-1973, Prishtinë, 1975, ff. 41-53.
 • “Problemi i lëvizjes ditore të fuqisë punëtore si indikator i proceseve shoqërore-ekonomike të Kosovës”, Përparimi, Nr. 5-6, 1974, ff. 383-391.
 • “Për kriter dhe objektivitet shkencor – vështrim librit të dr. K. Ristiqit Malo Kosovo – antropogeografska studija, Zajednica nau?nih ustanova Kosova, Knj. 21, Pristina, 1971, ff. 1-278, Gjurmime albanologjike – Folklor dhe etnologji, II/1972, Prishtinë, 1974, ff. 246-256 (koautor me R. Ismajlin).
 • “Elementi demografskog razvitka NR Albanije”, Ekonomska misao, Br. 3, Beograd, 1974, ff. 154-172.
 • “Zhvillimi i komponenteve të dinamikës natyrore të popullsisë së Kosovës”, Gjurmime albanologjike – Folklor dhe etnologji, IV-1974, Prishtinë, 1976, fq. 55-73.
 • “Neke karakteristike i problemi stanovnišstva NR Albanije”, Geografski horizont, Br. 1-2, Zagreb, 1974, ff. 38-46.
 • “Emigrimi i përkohshëm ekonomik i kosovarëve në botën e jashtme dhe disa veçori regjiomale dhe strukturale të diferencuara”, Economia, Nr. 3, Prishtinë, 1974, ff. 581-590.
 • “Preobražaj poljoprivrede i sela NR Albanije”, Sociologija sela, Br. 43, Zagreb, 1974, ff. 139-147.
 • “Pogled na regionalne varijacije prirodnih komponenata kretanja stanovništva Kosova”, Zbornik radova PMF-a, 2, Pristina, 1974, ff. 291-304.
 • “Neke zna?ajnije karakteristike novijeg razvoja porodice i doma?instava Kosova s osvrtom na prošireni tip”, Sociološki pregled, Br. 2-3, Beograd, 1974, ff. 279-288.
 • “Aspects ethno-sociaux du développement de la famille et des ménages à Kosovë après la guerre”, III-ème Congrès International des études de sud-est européennes, Bucarest, 1974.
 • “Aspekte etnosociale dhe demografike të zhvillimit të familjes në Kosovë”, Përparimi, Nr. 3, 1975, ff. 191-201.
 • “Mobiliteti hapësinor i popullsisë së Kosovës sipas kombësisë”, Përparimi, Nr. 6, 1976, ff 663-669.
 • “Shtrirja dhe numri i shqiptarëve”, Gjurmime albanologjike – Folklor dhe etnologji, VI-1976, Prishtinë, 1978, ff. 19-48.
 • “Emigracionet dhe imigracionet e popullsisë në mes të Kosovës dhe viseve tjera të Jugosllavisë”, Buletini i FSHMN-së, 4, C, Gjeografi, Prishtinë, 1976, f. 65-73.
 • “Pokusaj demografske tipologije podru?ja Kosova”, Stanovništvo, Br. 3-4, 1-2, Beograd, 1975/76, ff. 208-216.
 • “Ndikimi i rrethanave etnosociale në formimin e disa elementeve të strukturës demografike të shqiptarëve në Jugosllavi”, Konferenca Kombëtare e Studimeve Etnografike, Tiranë, 1977, ff. 265-268.
 • “Poljoprivredno stanovnistvo Kosova”, Sociologija sela, Br. 55-56, Zagreb, 1977, ff. 37-47.
 • “Osvrt na razvitak stanovnistva Kosova”, Sociologija, Br. 1, Beograd, 1977, ff. 153-175.
 • “Transformimi i strukturës ekonomike të popullsisë aktive të Kosovës”, Economia, Nr. 1, Prishtinë, 1977, ff. 91-98.
 • “Ndryshimet në shkallën e aktivitetit të popullsisë së Kosovës”, Economia, Nr. 2, Prishtinë, 1977, ff. 187-190.
 • “Lëvizja e analfabetizmit te shqiptarët në Jugosllavi”, Fjala, Nr. 12, Prishtinë, 1977.
 • “Regionalni razvoj ekonomskih i društvenih aktivnosti Kosova”, Zbornik X Jubilarnog Kongresa geografa Jugoslavije, Beograd, 1977, ff. 208-212.
 • “Rajonizimi demografik i Kosovës”, Përparimi, Nr. 5, ff. 537-546.
 • “Promene agrarne i ratarske naseljenosti u SAP Kosovo”, Obeležja, Br. 2, Pristina, 1978, ff. 79-87.
 • “Pregled rasprostranjenosti i porasta broja Albanaca u svetu”, Stanovništvo, Br. 1-4, Beograd, 1978, ff. 187-211.
 • “Kretanje nepismenosti u Albanaca u Jugoslaviji”, Sociologija, Br. 2-3, Beograd, 1978, ff. 313-321
 • “Tendencat më të reja të lëvizjes natyrore të popullsisë së Kosovës”, Përparimi, Nr. 5, 1978, ff. 682-702.
 • “Emigracija stanovnštva iz Rugove”, Sociologija sela, Br. 61-62, Zagreb, 1978, ff. 11-20.
 • “Shqyrtime mbi ndryshimet në pjesëmarrjen e popullsisë bujqësore të KSA të Kosovës pas luftës”, Përparimi, Nr. 2, 1978, ff. 205-217.
 • “Problemi i analfabetizmit në KSA të Kosovës”, Gjurmime albanologjike – Folklor dhe etnologji, VIII-1978, Prishtinë, 1979, ff. 79-97.
 • “Problemi društvenog razvitka Kosovskog sela”, Sociologija, Br. 4, Beograd, 1979, ff. 397-418.
 • “Veçoritë ekonomiko-sociale të popullsisë së Kosovës sipas kombësisë”, Gjurmime albanologjike – Folklor dhe etnologji, VIII-1978, Prishtinë, 1979, ff. 79-97.
 • “Madhësia, përbërja sipas numrit të anëtarëve dhe struktura sociale e ekonomive familjare të Kosovës”, Përparimi, Nr. 1, 1979, ff. 23-41.
 • “Le développement démographique du Kosovo (Yougoslavie)”, Revue géographique de l’Est, No 1-2, Nancy, 1979, pp. 87-100.
 • “Shtrirja dhe lëvizja e numrit të shqiptarëve në botë”, Kërkime gjeografike, Nr. 1, Prishtinë, 1979, ff. 75-88.
 • “Migrimet e popullsisë dhe fuqisë punëtore të Kosovës”, Gjurmime albanologjike – Seria e shkencave historike, VIII-1978, ff. 293-320.
 • “Disa karakteristika shoqërore-kulturore të fshatit të Kosovës”, Gjurmime albanologjike – Folklor dhe etnologji, VIII-1978, ff. 47-77.
 • Shtrirja, migrimi dhe numri i shqiptarëve në botë”, Përparimi, Nr. 3, 1979, ff. 351-365.
 • “La croissance démographiques du Kosovo”, Population, No 4-5, Institut national d’études démographiques, Paris, 1979, pp. 915-919.
 • “Shtrirja dhe lëvizja e numrit të shqiptarëve në Jugosllavi”, Përparimi, Nr. 4, 1979, ff. 517-539.
 • “Razlike u nivou urbanizacije izmedju stanovnistva nacionalnosti Kosova”, Geographica Slovenica, 10, Ljubljana, 1980, ff. 177-183.
 • “Rrjedhat dhe karakteristikat e inkuadrimit të përkohshëm të fuqisë punëtore të Kosovës në botën e jashtme”, Gjurmime albanologjike – Seria e shkencave historike, IX, 1979, Prishtinë, 1980, ff. 237-266.
 • “Urbanizimi dhe nacionalitetet e Kosovës”, Përparimi, Nr. 4, 1980, ff. 449-459.
 • “Migrimet si faktor i ndryshimeve në kulturën shoqërore dhe materiale”, Fjala, Nr. 8, Prishtinë, 1980.
 • “La diaspora d’un peuple méditerranéen: le cas des Albanais”, Peuples Méditerranéen, No 15, Avril-Mais, Paris, 1981, pp. 73-84.
 • “Pri?ini i posledici od intenzivnata emigracija na naselenieto od Rugovo kako specifi?no agrarno-sto?arsko podra?je”, Zbornik na trud vi od Republi?kiot simpozium, “Prirodni i socio-geografski problemi na ridsko-planinskite podra?ja”, Skopje, 1981, ff. 194-199.
 • “Migrimet e popullsisë së Rugovës dhe ndikimi i tyre në transformimin e kulturës popullore”, Gjurmime albanologjike – Folklor dhe etnologji, XI-1981, Prishtinë, 1982, ff. 117-130.
 • “Socijalno-demografske promene u kosovskom selu”, në librin Problemi socijalisti?kog razvoja poljoprivrede i sela, Izd. centar komunist – Jugoslovenski centar za za teoriju i socijalistickog samoupravljanja, Beograd-Ljubljana, 1983, ff. 641-657.
 • “Tranzicioni demografik dhe rrjedhat e tij në vendet e zhvilluara perëndimore”, Kërkime gjeografike, 4, Prishtinë, 1983, ff. 45-54.
 • “Efekti emigracija stanovništva iz Rugove na preobražaj narodne kulture Rugovljana”, Sociologija sela, Br. 75-76, Zagreb, 1982, ff. 53-66.
 • “La population albanaise de Yougoslavie: accroissement numérique et répartion spatiale”, Population, INED, No 1, Paris, 1983, pp. 66-173.
 • “Diffusion of innovations in non-urban areas of Kosovo”, Proccedings of the 3-rd Yougoslav-Polich Geographical Seminar, Ljubljana-Maribor, 1983, pp. 186-189.
 • “Ndikimi i migrimeve të popullsisë në transformimin e jetës popullore të Rugovës”, në librin Trashëgimia dhe transformimi i kulturës popullore, Prishtinë, 1983, ff. 147-160.
 • “Determinantet shoqërore dhe ekonomike të transicionit të vonuar demografik në Kosovë”, Thema, Nr. 1, Prishtinë, 1984, ff. 103-117.
 • “Strukturat e reja socialo-profesionale në fshatin kosovar”, Kërkime gjeografike, 5, 1984, ff. 75-81.
 • “Problemi urbanizacije i standarda ruralnih naselja Kosova”, Sociologija, Br. 3-4, Beograd, 1984, ff. 317-324.
 • “Neki aspekti nepismenosti ruralnog stanovništva Kosova”, Opredjeljenja, Br. 6, Sarajevo, 1984, ff. 93-104.
 • “Çështje të transformimit të fshatit kosovar”, Gjurmime albanologjike – Folklor dhe etnologji, 14-1984, Prishtinë, 1985, ff. 29-51.
 • “O nekim metodološkim pitanjima migracija”, Sveske, Br. 7-8, Institut za proucavanje nacionalnih odnosa, Sarajevo, 1984, ff. 171-176.
 • “Motivisanost poljoprivrednog stanovništva za ostajanje na selu i posedu”, Zbornik radova jugoslovenskog simpozijuma “Geografski aspekt prirodnih i ljudskih resursa Jugoslavije”, Prishtina, 1984, ff. 145-150.
 • “Zakasnela demografska tranzicija na Kosovu u okviru demografskog prelaznog razdoblja u Jugoslaviji i Evropi”, Sociologija, Br. 3, 1985, ff. 361-378.
 • “Zapažanja o preobražaju i problemima socijalno-demografske strukture seoskog stanovništva SAP Kosovo”, Stanovništvo, 1-4, Beograd, 1984/85, ff. 99-114.
 • “Problemi i analfabetizmit në fshatin kosovar”, Kërkime gjeografike, 6, 1985, ff. 41-50.
 • “Zadnja demografska tranzicija u Evropi: primer Kosova”, ?asopis za kritiko znanosti, st. 79-80, Ljubljana, 1985, ff. 29-45.
 • “Nataliteti dhe determinantet e tij te popullata shqiptare në Jugosllavi”, Thema, Nr. 5-6, 1986, ff. 137-177.
 • “Problem nataliteta pri Albancih”, ?asopis za kritiko znanosti, St. 89-90, Ljubljana, 1986, ff. 37-67.
 • “Nataliteti dhe planifikimi i familjes: shumëdimensionaliteti, zhvillimi, qëndrimet”, Fjala, 7, 1977, f. 4.
 • “Çështja e natalitetit te popullata shqiptare”, Gjurmime albanologjike – Folklor dhe etnologji, 16-1986, Prishtinë, 1987, ff. 107-139.
 • “Nataliteti dhe planifikimi i familjes – probleme shumëdimensionale”, Gjurmime albanologjike – Folklor dhe etnologji, 17-1987, Prishtinë, 1988, ff. 83-94.
 • “Albansko obi?ajno pravo in socijalisti?ke norme”, ?asopis za kritiko znanosti, St. 103-104, Ljubljana, 1987, ff. 36-45.
 • “Nataliteti te shqiptarët”, Çështje të studimeve albanologjike, II, Instituti Albanologjik, Prishtinë, 1987, ff. 403-421.
 • “Albanci: razporeditev, migracija in demografski rast”, ?asopis za kritiko znanosti, St. 105/106/107, Ljubljana, 1987/88, ff. 76-108.
 • “Plagjiati si privilegj”, Thema, Nr. 11-12, Prishtinë, 1988, ff. 199-216.
 • “Demografski problemi Kosova i njihovo tuma?enje”, Zbornik Kosovo – Srbija – Jugoslavija, Ljubljana, 1989, ff. 39-66.
 • “Ri (kolonizimi) i Kosovës”, në librin Ç’thonë dhe ç’kërkojnë kosovarët, Tiranë, 1989, ff. 283-318.
 • “Alcune questini demographiche circa gli Albanesi. Natalità e mortalità”, Le minoranze etniche e lingiustiche, II, Palermo, 1989, ff. 817-826.
 • “Problemet demografike të Kosovës dhe interpretimi i tyre”, në publikimin E vërteta mbi Kosovën dhe shqiptarët në Jugosllavi, Akademia e Shkencave, Tiranë, 1990, ff. 477-503.
 • “Realiteti etniko-demografik i Kosovës dhe aspiratat serbe”, Thema, Nr. 11, Prishtinë, 1993, ff. 87-96.
 • “Kosova’s Demographic Ethnic reality and the targets of Serbian hegemony”, Kosova, Historical/Political Review, 1/1993, Tirana, 1993, pp. 29-34.
 • “The demographic problems of Kosova and their interpretation”, në librin The Truth on Kosova, The Academy of Sciences of the Republic of Albania, Tirana, 1993, pp. 261-276.
 • “Demografska stvarnost Kosova”, në publikimin Sukob ili dijalog (Srpsko-albanski odnosi i integracija Balkana), Subotica, 1994, ff. 29-51. Ky publikim, i financuar nga Fondacioni Soros, është përkthyer edhe në shqip dhe anglisht. Punimi në anglisht botohet me titull “Demographic reality of Kosovo”, Conflict or Dialogue (Serbian-Albanian relations and integration of the Balkans), Subotica, 1994, pp. 30-53, ndërsa në shqip me titull “Realiteti demografik i Kosovës”, Konflikt apo dialog (Marrëdhëniet shqiptaro-serbe dhe integrimi i Ballkanit), Suboticë, 1995, ff. 29-50.
 • “Manipulimet në fushën e demografisë me synime të rrudhjes së dimensionit demografik shqiptar”, në librin Gjenocidi dhe aktet gjenocidiale të pushtetit serb ndaj shqiptarëve nga kriza lindore e këndej, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, Prishtinë, 1995, ff. 197-205.
 • “Shqiptarët në diasporë”, Studime, 1/1994, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, Prishtinë, 1995, ff. 55-78.
 • “Demographic problems of Kosova and otherethnic Albanian territories”, në librin The Kosova issue – a Historic and Current Problem, Tirana, 1996, pp. 139-145.
 • “Kolonizimet serbe të Kosovës dhe eksodi i shqiptarëve”, Studime, 2/1995, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, Prishtinë 1996, ff. 27-49.
 • “Problemet demografike të Kosovës dhe të trevave të tjera etnike shqiptare”, në publikimin Çështja e Kosovës – një problem historik dhe aktual, Tiranë, 1996, ff. 261-267.
 • “Aspekti sociodemografik i mortalitetit të popullsisë së Kosovës”, Thema, nr. 14, Prishtinë, 1996, ff. 83-106.
 • “Nataliteti dhe riprodhimi biologjik në shoqërinë kosovare”, Studime, 3/1996, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, Prishtinë, 1997, ff. 7-38.
 • “Kosova dhe Serbia: një paralele në raportet demografike sot dhe në të ardhmen”, Studime, 4/1997, Akademia e Shkencave dhe e Arteve, Prishtinë, 1998, ff. 131-146.
 • “A paralel between Kosova and Serbia in a Demographic Perspective”, Kosova, Historical/Political Review, 7/1999, Tirana, 1999, p. 25-33.
 • “Kontraverzat rreth planifikimit të familjes dhe riprodhimit të popullsisë”, Studime, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, Prishtinë, 2001, ff. 95-114;
 • “Rjedhat demografike në Kosovë dhe shoqëria civile”, Antologjia e shoqërisë civile, Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile, Prishtinë, 2001, ff. 95-111 (botuar njikohësisht edhe anglisht);
 • “Le Kosovo: un centre névralgique de la péninsile balkanique”, Bulletin de la Société de géographie de Toulouse, No 281, Toulouse, 2001, pp. 104-119;
 • “Gjenocidi serb mbi qenien ertnodemografike shqiptare”, Gjenocidi i pushtetit serb ndaj shqiptarëve në Kosovë gjatë viteve ’90, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, Prishtinë, 2001, ff. 179-190.
 • “Kosova: un noeud géopolitique dans les Balkans”, Studime, 8-9,  Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, Prishtinë, 2002, pp. 199-215.
 • “Probleme të bashkësisë urbane të Kosovës”, Studime, 10, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, Prishtinë, 2003, ff. 149-164.
 • “Aspekti sociodemografik i evolucionit të bashkësisë rurale të Kosovës”, Studime, 11, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, Prishtinë, 2004, ff. 37-73.
 • “Pavarësia e Kosovës: problemet dhe pengesat” , në publikimin Kosova sot dhe statusi i saj i ardhshëm,  Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, Prishtinë, 2004, ff. 95-113.
 • “Disa aspekte të zhvillimit të popullsisë në Maqedoni, në Luginën e Preshevës dhe në Mal të Zi”, Studime, 12, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, Prishtinë, 2005, ff. 209-230.
 • “Vetëm një solucion: Kosova e pavarur me të gjitha të drejtat dhe obligimet ndërkombëtare”, në publikimin Statusi i ardhshmëm i Kosovës, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, Prishtinë, 2005, ff. 101-107.
 • “Evolucioni i lindshmërisë në shoqërinë shqiptare në transicion” (koautor), Studime, 13, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, Prishtinë, 2006, ff. 149-186.
 • “Decentralizimi i imponuar si ndarje sui generis e Kosovës”, në publikimin  Kosova shtet i pavarur dhe sovran, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, Prishtinë, 2006, ff. 67-86.
 • “Atlasi gjeografik i popullsisë – botim shkencërisht i paqëndrueshëm”,  Studime, 13, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, Prishtinë, 2006, ff. 315-326.
 • “Politika e planifikimit të familjes dhe kontrollit të lindjes: nga qasja humaniste deri te ajo raciste” (koautor), Studime, 14, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, Prishtinë, 2007, ff. 221-249.
 • “Transicioni demografik në aferën e mortalitetit: shembulli i Kosovës”, Studime, 15, Prishtinë, 2008, ff. 33-64.
 • “Objektivat hegjemoniste serbe të fundit të shekullit XX për ndërrimin e kompozicionit etnodemografik të Kosovës”, Prishtinë, 2009-2010, Studime 16-17, ff. 327-370.
 • ”Amat” kombëtare dhe diaspora e sotme shqiptare: problemet, dilemat dhe perspektivat”, Konferenca shkencore: ”Identiteti, ndërgjegja kombëtare dhe integrimi evropian”, Tiranë,  5 tetor, 2011.
 • Zëri “Popullsia” në monografinë “Kosova” – vështrim monografik, ASHAK, Prishtinë, 2011, ff. 131-145.
 • Zëri “Diaspora” në monografinë “Kosova” – vështrim monografik, ASHAK, Prishtinë, 2011, ff. 149-157.
 • “Le Kosovo: de la colonie classique serbe à l’indépendance” (Communication présentée au Colloque “Lire et comprendre la géographie des Balkans en 2010, journée d’études en hommage à Michel Roux”,  25 novembre 2011, Lyon, France) ; botuar në:  Studime 18, Prishtinë, 2011, pp. 63-84.
 • “Lufta kundër faktorit demografik shqiptar si strategji afatgjate e politikës serbo-jugosllave“, Akademi Solemne kushtuar 100-vjetorit të Shpalljes së Pavarësisë së Shqipërisë, Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Tiranë, 2013, ff. 81-95 ; botuar edhe në Studime, 19, ASHAK, 1912, ff. 109-122.
 • “Një vit i madh jubilar – 100-vjetori i Pavarësisë së Shqipërisë“, Konferenca shkencore: Pavarësia e Shqipërisë dhe Kosova 100 vjet pas, Studime, 19, ASHAK, 2014, ff. 291-295.
 • “Migrimet e jashtme, konteksti etnik dhe krijimi i diasporave“, Studime Shoqërore, 1, ASHAK, Prishtinë, 2014, ff. 47-65.
 • “Lugina e Preshevës: përbërja etnike dhe evolucioni i saj“, Studime Shoqërore, 2, ASHAK, Prishtinë, 2015, ff. 11-33.
 • “Problemi i kufirit Kosovë-Mal i Zi“, Studime Shoqërore, 3, ASHAK, Prishtinë, 2016, ff.45-79.
 • “Kufiri Kosovë – Mal i Zi : Problemet dhe dilemat“, Shenja, nr. 65, Shkup, 2020, ff. 18-23.
 • “Push-Pull faktorët në migrimet e jashtme – qasjet teorike dhe rasti i Kosovës“, Studime Shoqërore, 4, ASHAK, Prishtinë, 2017, ff. 32-47.
 • “Korrigjimi“ i kufirit Kosovë-Serbi dhe “bashkimi“ i Luginës së Preshevës me Kosovn“, Studime Shoqërore, 5, ASHAK, Prishtinë, 2018, ff. 7-44 (me koautor Arsim Ejupin).
 • “Aspiratat shekullore serbe për dalje në det“ (me koautor Arsim Ejupin), Studime Shoqërore“, 6, ASHAK, 2019, ff. 7-40.
 • “Loja e dëmshme dhe e rrezikshme: elaborati për kufijtë“ (me koautor A. Ejupin), Shenja, nr. 89, Shkup, 2018, ff. 6-15.
 • Autor i disa zërave në “Fjalorin Enciklopedik të Kosovës“, ASHAK, 2018.
 • Autor, redaktor dhe kryeredaktor i “Leksikonit të vendbanimeve të Kosovës“, Vëllimi I (Qendrat urbane), ASHAK, Prishtinë, 2018.
 • “Shkenca në shërbim të politikës hegjemoniste“ (me koautor dr. A. Ejupin), Shenja, nr. 102, Shkup, 2019, ff. 80-84.
 • Redaktor dhe kryeredaktor i “Leksikonit të vendbanimeve të Kosovës“, Vëllimi II (Vendbanimet rurale), A-LL, ASHAK, Prishtinë, 2019.
 • Redaktor dhe kryeredaktor i “Leksikonit të vendbanimeve të Kosovës“, Vëllimi III (Vendbanimet rurale), M-ZH, ASHAK, Prishtinë, 2020.
 • “Kosova përballë hegjemonizmit serb“, Studime Shoqërore, 7, ASHAK, Prishtinë, 2020, ff. 7-31.
 • “Fronti i Jugut – rrëfim pas tri dekadave“, Studime Shoqërore, 7, ASHAK, Prishtinë, 2020, ff. 231-240.
 • Vështrim kritik për librin “Kosovo izmedju istorijskog i etni?kog prava“ (autor B. Krsti?),  Studime Shoqërore, 7, ASHAK, Prishtinë, 2020, ff. 358-374.
 • “Planifikimi i familjes dhe kontrolli i lindjes në sfidat e civilizimit bashkëkohor“, Shenja, nr. 106, Shkup, 2020, ff. 36-43.
 • “Poligonet antishqiptare: Maqedonia si model për ndjekjen dhe shpërnguljen e shqiptarëve“, Shenja, nr. 113, Shkup, 2020, ff. 70-75.
 • “M. ROUX për Kosovën dhe shqiptarët“, Studime Shoqërore, 8, ASHAK, Prishtinë, 2021, ff. 33-54.
 • “Kontributi i dijetarit francez Michel ROUX për Kosovën dhe shqiptarët“, Studime për shqiptarët në Francë (Les études sur les Albanais en France), Konferencë shkencore ndërkombëtare (Conférence scientifique internationale), ASHAK, 2022, ff. 137-158.
 • Gjeopolitika si fushë shkencore dhe interes territorial dje dhe sot, Studime Shoqërore, ASHAK, 2022 (me koautor dr. A. Ejupin).


Përveç punimeve të lartcekura, autori ka hartuar edhe shumë studime (interne) për nevoja të planeve të zhvillimit hapësinor dhe shoqëror në nivel të Kosovës dhe të disa komunave të saj, pastaj studime për planifikimin e familjes, si dhe ka botuar një numër të madh shqyrtimesh, vështrimesh, recensionesh e kritikash në revista të ndryshme profesionale-shkencore dhe në shtypin e përkohshëm dhe ditor.