ISLAMI, Hivzi; EJUPI, Arsim / POPULLSIA DHE VENDBANIMET SHQIPTARE TË LUGINËS SË PRESHEVËS: gjendja dhe rrjedhat bashkëkohore
Redaktor Jusuf Bajraktari, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SSHSH, 2015, 629 f., me il., 17x25 cm. (Botime të veçanta CXLVI / Seksioni i Shkencave Shoqërore. Libri 50).
Tit. në faqen paral.: Albanian population and settlements of the Presheva Valley: present situation and trends. Shënime për autorët në pjesën palosëse të kopertinës. Përmbledhja në gjuhën angleze. Bibliogr.: f. 597-618.
KDU 908(=18:497.11)
ISBN 978-9951-615-45-71
COBISS.KS-ID 2048072861