ISLAMI, Hivzi / DEMOGRAFIA E KOSOVËS: evolucioni i popullsisë, migrimet, gjeopolitikat ekspansioniste serbe dhe spastrimet etnike të shqiptarëve
Redaktor Justina Shiroka-Pula, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SSHSH, 2021, 898 f., me il., me harta, 17x25 cm. (Botime të veçanata CXCIX / Seksioni i Shkencave Shoqërore. Libri 65)
Tit. në faqen paral.: Demography of Kosovo: the evolution of population, migrations, serbian expansionist geopolitics and the ethnic cleansing of albanians. Shënime për autorin në pjesën palosëse të kopertinës. Bibliogr.: f. 865-885. Indeks.
KDU 314(496.51)
323.1(496.51)
ISBN 978-9951-26-031-2
COBISS.KS-ID 385090311