PLATFORMË PËR RIMËKËMBJEN E ARSIMIT NË KOSOVË
Grupi punues: Justina Shiroka-Pula, Lindita Aliu-Tahiri, Dukagjin Pupovci, Blerim Rexha, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, 2021, 55 f., me il., 23x 28 cm.
KDU 37(496.51)
ISBN 978-9951-26-039-8
COBISS.KS-ID 385987335