Salih Gashi

Anëtar korrespondent
Print

BiografiaSalih T. Gashi u lind më 1944 në fshatin Baran, Pejë. Shkollën fillore e kreu në vendlindje, ndërsa gjimnazin në Pejë. Në vitin shkollor 1962/63 u regjistrua në FSHMN, Departamenti i Kimisë, në Universi­tetin e Prishtinës dhe pas vitit të dytë vazhdoi studimet në Universitetin e Beogradit, ku u diplomua në vitin 1966. Pas përfundimit të studimeve punoi në Kombinatin Trepça, Minie­rat dhe Flotacioni, në Kishnicë dhe Novo Bërdë (Artanë), si udhëheqës i laboratorit të kimisë. Në vitin 1969/70 u regjistrua në studimet pasuniversitare në Fakultetin Teknologjik të Universitetit të Zagrebit ku magjistroi në vitin 1971 me temën ”Studimi i fraksionimit të polistirenit” dhe mori titullin magjistër i shkencave të kimisë. Në vitin 1972 u zgjodh asistent i kimisë fizike në Departamentin e Kimisë në FSHMN të Universitetit të Prishtinës, ndërsa një vit më vonë, ligjërues i po asaj lënde. Në vitin 1978 mbrojti tezën e doktoratës me titull ”Hulumtimi i strukturës poroze të membranave të osmozës së kundërt dhe përdorimi i tyre për pastrimin e ujërave të ndotura” në Universitetin e Zagrebit. Po këtë vit u zgjodh docent për lëndën Kimia fizike në FSHMN. Gjatë kësaj periudhe ka qenë në specializim në Universitetin e Bërnos dhe në Institutin ”Hidroprojekt“, Bërno, (ish Çekosllovaki).Në vitin 1979/80 ka vazhduar studimet e postdoktoratës në Depar­tmentin e Kimisë të Universitetit të Aberdeenit (Britani e Madhe). Po këte vit ka marrë mirënjohje për punën e suksesshme në FSHMN. Në vitin 1984 është zgjedhur profesor inordinar për lëndën Kimia Fizike në këtë fakultet. Në vitin 1985 është ftuar visiting professor në Universitetin e Je­nës dhe në Institutin e makromolekulave të Akademisë së Shkencave të Ber­­linit dhe ka mbajtur dy ligjërata nga lëmi i osmozës së kundërt (rever­se).S.Gashi përgatiti për herë të parë membranat heterogjene të osmozës së kundërt në Universitetin e Prishtinës.Në vitin 1988 u zgjodh anëtar i “European Society of Membrane Science and Techno­lo­gy”, ndërsa në vitin 1993 profesor ordinar në Departamentin e Kimisë në FSHMN. Po këte vit u zgjodh kryeredaktor për botimin e teksteve të shkencave të natyrës në UP.Ka dhenë kontribut në zhvillimin e Katedrave të Kimisë fizike në Univer­sitetin e Prishtinës. Në vitet 2000-2002 u zgjodh kryetar i Kuvendit Komunal të Prishtinës. Më 2012 mori mirënjohje nga FSHMN me rastin e 100-vjetorit të Pavarësisë së Shtetit Shqiptar.Në vitin 2012 u zgjodh anëtar korrespodent i Akademisë së Shken­cave dhe të Arteve të Kosovës.Nga viti 2013  është anëtar i” ALLEA’s working group on Science  Education” .Është anëtar korrespondent i “Euro Science Open Forum”.Në vitin 2017 është zgjedhë Kryeredaktor i Revistës Shkencore të ASHAK “Research-Kërkime.” ndërsa  në vitin 2020 është rizgjedhë në detyrë të njejtë.

BibliografiaVeprimtaria shkencore dhe profesionale:

Punimet kualifikuese:

 • S.T. Gashi, Studije frakcioniranja polistirena, Magistarski rad, Tehnoloski fakultet, Sveuciliste u Zagrebu, 1971.
 • S.T. Gashi, Istrazivanje porozne strukture reverzno osmotski membrana i njhove primenje za ciscenje zagadenih voda, Disertacija, Sveuciliste u Zagrebu, 1978.


Punimet shkencore:

 • S.T. Gashi, XH. Ahmeti, Ispitivanje optimalnih uslova i efekta alkalne dekarbonizacije srednja tvrdih recnih voda. Zbornik radova PMF. Pristina, 4, 79 (1976).
 • S.T. Gashi, N.M. Daci, B.Kunst, Primjena reverzne osmoze za ciscenje zagadenih voda. Zbornik radova PMF. Pristina, 7, 159 (1981).
 • N.M. Daci, S.T. Gashi, I. Ramadani, H. Mehmeti, Dezulfurizacija ugljena kemijskom oksidacija. Zbornik radova PMF. Pristina, 7, 153 (1981).
 • S.T. Gashi, N.M. Daci, M. Berisha, Reverzna osmoza u funkciji zastite covekove okoline. Zbornik radova naucnog skupa Energija i sredina, Sarajevo, 1, 803 (1981).
 • N.M. Daci, M. Berisha, S.T. Gashi, Mogucnost dobiljana Cistije energije iz uglja. Zbornik radova naucnog skupa Energija i sredina, Sarajevo, 1, 175 (1981).
 • S.T. Gashi, N.M. Daci, M.Berisha, The coal as additive material for preparation of asymetric CA membranes. Proc. 1st Intern. Symp. Of  Environ. Technol. for Develop. Countries, Istanbul, 1982. vol 2, 152 (1982).
 • N.M. Daci, M. Berisha, S.T. Gashi, Trace Elements in Kosova’s Basin coal. Erdol und Kohle, 9, 428 (1983).
 • S.T. Gashi, Disa aspekte të osmozës reverse dhe përdorimit të saj. “Kërkime”, ASHAK, Prishtinë, 2, 25 (1983).
 • N.M. Daci, M. Berisha, S.T. Gashi, Trace Elements in Kosova’s Basin coal. Proc. 1st Intern. Symp. of  Environ. Technol. for Develop. Countries, Istanbul, 1982. vol 2, 1 (1982).
 • N.M. Daci, M. Berisha, S.T. Gashi, XH. Ahmeti, Some aspects of desulphurization of  Kosovas Basin coal. Bull. of  Chem. Techn. of Kosova, 2, 153 (1983).
 • N.M. Daci, S.T. Gashi, Xh. Ahmeti, Disa karakteristika fiziko kimike të ujit të liqenit “Batllava”. Bul. i Kim. Tekn. të Kosovës, 2, 115, (1983).
 • S.T. Gashi, N.M. Daci, T.J. Selimi. Studimi i vetive reverzo-osmotike të membranave të acetatit të celulozës për sistemet e thjeshta dhe të përbëra të elektrolitëve në tretësira ujore. Bul. i Kim. Tekn. të Kosovës, 3, 49 (1983).
 • N.M. Daci, S.T. Gashi, M. Berisha, R. Mehmeti, XH. Llugiqi, Hiri i Termocentraleve “Kosova” si adsorbent për pastrimin e ujrave acidike. Bul. i punimeve të simp. mbi gjendjen, mbrojtjen dhe përp. e ambi. të njeriut në teritorin e Kosovës, Zveqan, 1, 393, (1983).
 • S.T. Gashi, N.M. Daci, T.J. Selimi, Studimi i vetive të membranve asimetrike të acetati të celulozës të gatitura me sasi të ndryshme të qymyrit. Bul. i punimeve të simp. të mbi gjendjen, mbrojtjen dhe përp. e amb. të njeriut në teritorin. e Kosovës, Zveqan, 1, 393, (1983).
 • N.M. Daci, E. Hoxha, S.T. Gashi, Trace metal analysis of DMF, n-Butanole and Cyclohexanole extrakt of Kosova Basin Coal. XEMK, 3, 23 (1984).
 • S.T. Gashi, N.M. Daci, T.J. Selimi, Reverse Osmosis Properties of Cellulose acetate-coal membranes. Environ. Manag. For. Develop. Countr. Istanbul, I, 1-9, 405, (1984).
 • N.M. Daci, S.T. Gashi, R.Gashi, M.Berisha, Removal of heavy metals by fly ash from acidic wastewaters. Environ. Manag. for. Develop. Countr. Istanbul, I, 1-7, 266, (1984).
 • N.M. Daci, E.Hoxha, S.T. Gashi, Trace metal analysis of humic and fulvic from Kosova Basin coal. Bull. of  chem. Techn. of  Kosovo, 5, 1, 45 (1985).
 • N.M. Daci, S.T. Gashi, Xh. Ahmeti, Mundësia e përdorimit të qymyrit si material jonkëmbyes për zbutjen e ujit. Kërkime, ASHAK, Prishtinë, 3, 43, (1985).
 • S.T. Gashi, N.M. Daci, Efekti iqymyrit në vetitë reverse osmotike të membranave të acetatit të celulozës. Kërkime, ASHAK, Prishtinë, 3, 49, (1985).
 • N.M. Daci, E.Hoxha, S.T. Gashi, Trace metal distribution in acid-base-neutral components of dioxane extract from Kosova Basin coal. Vestn. Sloven. Kem. Drus. 32/1/, 1 (1985)
 • N.M. Daci, M.Berisha, S.T. Gashi, Trace Elements in Kosova’s Basin Coal. Appropriate waste Management for Developing Countries, Plenum Press, New York, 657 (1985).
 • N.M. Daci, S.T. Gashi, Xh. Ahmeti, S. Zhuta, D. Zeneli, Removal of organic pollutants from waste waters of coal processing industry with Kosova Basin Coal as adsorbent. Environ. Protec. Engine. 14, 3-4, 28 (1988).
 • S.T. Gashi, N.M. Daci, Xh. Ahmeti, T.J. Selimi, E.Hoxha, Removal of heavy metals from industrial wastwaters. Chemistry for protection of the environment 1987, Elsevier, Amsterdam, New York, Tokyo, Oxford, 91 (1988).
 • N.M. Daci, Xh. Ahmeti,S.T. Gashi, D. Zeneli, S.Zhuta i N. Bajraktari, Maseni transport organskih polutana rijeke Sitnica. “Zastita voda”, 89. Rovinj, 3-5 maj 1989, JDZV, I, 225 (1989).
 • S.T. Gashi, N.M. Daci, T.J. Selimi, Reverse osmosis Separation of some metal ions from mining effluents with heterogeneous asymmetric membranes. Envir. Protec. Engine., 15, 3-4, 142 (1989).
 • N.M. Daci, S.T. Gashi, Xh. Ahmeti, D.S. Zeneli, S. Zhuta, and N. K. Leka, Kosova Basin Coal Fly ash Adsorbent for heavy metals. The seventh International Conference “Chemistry for Protection of the Environment 1989, 4-7 september 1989, Lublin, I, 85 (1989).
 • N.M. Daci, Xh. Ahmeti, S.T. Gashi, D.S. Zeneli, S.Zhuta, and N. Bajraktari, Indikatorët e ndotjes organike të lumit Sitnicë. Chm. Acta. Kos., 9, 1, 31 (1990)
 • S.T. Gashi, Xh.M. Ahmeti, Disa probleme të terminologjisë në fushën e Kimisë. Përbledhje punimesh të sesionit shkencor gjendja e terminologjisë shqipe në Jugosllavi, Prishtinë, 1, 58, (1989).
 • S.T. Gashi, Xh.M. Ahmeti, N.M. Daci, B. Serhati, Pracenje kvaliteta voda akumulacije “Radoniqi” , “Zastita voda 90”, Tivar, 23-25 maj, 1990, JDZV, 1, 150, (1990).
 • Xh.M. Ahmeti, S.T. Gashi, N.M. Daci, Krakterizacija i znacaj nekih mineralnih voda Kosova.” Zastita voda 91”, Neum, 20-22 maj, 1991, JDZV, 1, 120, (1990)
 • N.M. Daci, M. Behluli, S.T. Gashi, Xh. Ahmeti, New adsorbens for coal processing wastewater treatment. Proc. Inovation Industrial Progress and environment, Strasburg, 4-6 jun, 1991, I, 1, (1991).
 • S.T. Gashi, N.M. Daci, Xh.M. Ahmeti, K. Vranovci, N. A. Bajraktari. Thermodinamics of the process of adsorbtion of some metalions on bentonite. “Kërkime” 6, 137, (1998).
 • N.M.Daci, Xh.M.Ahmeti, S.T.Gashi.R.B. Mehmeti, Sources of pollution of Kosova Waters, Envron, letters, special issue,17 (1996)
 • S.T.Gashi, N.M.Daci, Xh.M.Ahmeti, Research on new methods and  materials for wastewater treatment,Environ.letters,special issue,77 (1996)
 • S.T.Gashi, Teknologjia dhe kimizimi i pasurive natyrore, Shqyrtimi multidisiplinor i mundësive zhvillimore të Kosovës, ASHAK 119,Prishtinë (1996).
 • Gashi S.T.Daci N.M.Selimi T.J.Berisha S.”Preparation and properties of cellulose acetate –coal heterogeneous reverse osmosis membranes,Envir.Protect.Engin.(2000)vol. 26,No 4,29-37.
 • S.T. Gashi, N.M. Daci, F. Podvorica, T. Selimi, B.S.Thaçi “Development and performance of cellulose acetate-coal heterogeneous reverse osmosis membrane” Desalination, 200, 414 (2006)
 • S.T. Gashi, N.M. Daci, F. Podvorica, T. Selimi and B.S.Thaçi “Effect of modification time of coal with aryldiazonium salts on performance of cellulose acetate-coal heterogeneous reverse osmosis membranes”  Desalination (2009) 1-8 (Science Direct).
 • S.T.Gashi,  N.M.Daci, F.I.Podvorica, T.Selimi, B.S.Thaçi ” Proceset membranore dhe trajtimi i ujrave të ndotura” Kërkime,43-50  Prishtinë 2007.
 • N.M.Daci, S.T.Gashi dhe M.Daci – Ajvazi “Energjia dhe mjedisi në baraspeshë “ Kërkime,  11 -17Prishtinë 2007.
 • Majlinda N.Daci,Nexhat M.Daci,Lulzim Zeneli, Salih Gashi,Dafina Hoxha, Coal ash as adsorbent for heavy metal ions in standard solutions, industrial wastewater and streams, Ecohydrology &Hydrology, 129, 2010
 • S.T.Gashi, T. Selimi, B.S.Thaçi and A. Dylhasi “Study of the optimization factors for preparation of heterogeneous reverse osmosis membranes”f,Water Science & Technology: Water Supply 11 (2011) 647-653.
 • Lulzim Zeneli, Nexhat Daci, Majlinda Daci-Ajvazi and Salih Gashi, “Environmental Pollution from Thermo Power Plant Kosova and Impact on the Human Health” Rec.  Dev. Energ. Envir. Res. (2011) 206.
 • B.Thaçi, S. Gashi, N. Daci M.Daci-Ajvazi, A. Dylhasi “Study of heterogeneous reverse osmosis membranes from cellulose acetate and modified coal through chemical processes”, Procedia Engineering 44 (2012) 2094-95.(SciVerseScienceDirect)
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705812040891
 • S.T.Gashi,N.M.Daci,B.S.Thaçi,M.Ajvazi,A.Dylhasi, Si të kursehet energjia dhe si të mbrohet mjedisi, Energjetika dhe mjedisi për zhvillim të qëndrueshëm,  169-283  (2013),(botim i veçantë).ASHAK,Prishtinë
 • M.Daci-Ajvazi, N. M.Daci, S.T Gashi, L.Zeneli, B .S. Thaçi, D. Hoxha, “Hiri dhe bentoniti si adsorbent të joneve metalike”, Kërkime,( 2013),19, ASHAK
 • B.S.Thaçi, S. T. Gashi, N. Daci, M. Daci, A. Dylhasi, “Effect of modified coal through chemical activation process on performance of heterogeneous reverse osmosis membranes”,Environment Protection Engineering, 41 (2015) 53-65. http://epe.pwr.wroc.pl/2015/1-2015/Thaci_1-2015.pdf DOI;10.5277/epe 150105
 • B.S.Thaçi, S. T. Gashi, “The Heterogeneous Reverse Osmosis Membranes based Separation of Fluorides with fly ash pretreatment”, Acta Physica Polonica A, (2015),128, 62-66.  http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/128/a128z2bp016.pdf DOI;10.12693/AphysPolA.128.B-62
 • Majlinda Daci-Ajvazi, Bashkim Thaçi, Nexhat Daci, Salih Gashi, “Membrane and adsoption processes for Removing of Organics and Inorganics from Urban Wastewaters”, Orient. J. Chem. (2016), 32, 5, 2391-2400. file:///C:/Users/User/Downloads/OJC_Vol32_No5_p_2391-2400%20(3).pdf DOI;http/10.13005/0jc/320510
 • Bashkim Thaçi Majlinda Daci-Ajvazi, , Nexhat Daci,and Salih Gashi,”Valorization of Some Untreated Low cost Adsorbents for Water Pollution Control”,Current World Environment, (2016). vol .11,(3),  728-736 http:dx.doi.org/10.12944/CWE.11.3.06
 • B. S. Thaçi, S.T. Gashi, F. Podvorica, “Preparation of heterogeneous reverse osmosis undergoing modification process”, Desalination and Water Treatment (2018) 118, 96-102. http://www.deswater.com/DWT_articles/vol_118_papers/118_2018_96.pdf DOI:10.5004/dwt.2018.22619
 • M. DACI-AJVAZI, B. THAÇI, N. DACI, S. GASHI, Evaluation of packed adsorption column for lead, cadmium, and zinc removal using different biosorbent, J.of Environ. Prot. and Ecol. (2018), 19, 3, 997–1007.
  https://docs.google.com/a/jepejournal.info/viewer?a=v&pid=sites&srcid=amVwZS1qb3VybmFsLmluZm98amVwZS1qb3VybmFsfGd4OjNlMGYzNmMyM2UzNmIzZDE
 • S.T..Gashi,”Composite materials in membrane technology and their future potential”,Materialet kompozite në teknologjinë e membranave dhe potenciali i tyre në të ardhmen” (2018) 43-53,(botim i veçantë) ASHAK ,Prishtinë,
 • B. S. Thaçi, S. T. Gashi, “Reverse osmosis removal of heavy metals from wastewater effluents with bio-waste materials pretreatment”, Pol. J. Environ. Stud. (2019), 28, 1, 15.(Original Research)
  file:///C:/Users/hp/Downloads/Reverse%20Osmosis%20Removal%20(1).pdf DOI:10.15244/pjoes/81268
 • S.T.Gashi, Development of reverse osmosis materials and future advancement: A Review, Research (2019), 24, 1-70. KDU 5/6(05)
 • B.S.Thaçi, S. T. Gashi, N. Daci, M. Daci-Ajvazi,”Hybrid processes evaluation of Pb(II) removal from wastewater effluents”, Pol. J. Environ. Stud. Vol. 30, No. 4, 3261-3267, 2021 (Original Research).


Pjesëmarrja në tubime shkencore

 • S.T. Gashi, H.J. Mencer, B. Kunst, III Jugoslavenski Kongres za cistu i primjenjenu kemiju. Ljubljana (1977).
 • S.T. Gashi, B.Kunst, Simpoziumi mbi gjendjen, mbrojtjen dhe përparimin e ambientit jetësor të KSA të Kosovës, Prishtinë, (1977).
 • S.T. Gashi, Q. Jakupi, Xh. Shabani, VII Jugoslavenski Kongres studenata Jugoslavije sa medjunardnim ucescem, Novi sad, (1978).
 • S.T. Gashi, N.M. Daci, VII Jugoslavenski Kongres za cistu i primanjenu kemiju, Sarajevo (1979).
 • S.T. Gashi, VII Jugoslavenski simpozij za cistu kemiju i tehnologiju makromolekula, Opatija,(1980).
 • S.T. Gashi, N.M. Daci, M. Berisha, Naucni skup Energija i sredna, medjusobni utjecaji i moguca rijesenja, Sarajevo (1981).
 • N.M. Daci, M. Berisha, S.T. Gashi, Naucni skup Energija i sredna, medjusobni utjecaji i moguca rijesenja, Sarajevo (1981).
 • S.T. Gashi, N.M. Daci, M. Berisha, 1st Intern. Sympo. of Envirion. Technol for Develop. Countries, Instambull, (1982).
 • N.M. Daci, , M. Berisha, S.T. Gashi 1st Intern. Sympo. of Envirion. Technol for Develop. Countries, Instambull, (1982).
 • S.T. Gashi, N.M. Daci, M. Berisha, Intern. Seminar on Envirion Impact Assessment, Aberdeen, (1982).
 • S.T. Gashi, N.M. Daci, T.J. Selimi, Këshillimi i parë i Kimistëve dhe teknologëve të    Kosovës dhe Symp. i parë Jugosllav mbi elementet e rrallë. Prishtinë (1982).
 • N.M. Daci, S.T. Gashi, Xh. Ahmeti, Këshillimi i parë i Kimistëve dhe teknologëve të Kosovës dhe Symp. i parë Jugosllav mbi elementet e rrallë. Prishtinë (1982).
 • N.M. Daci, E. Hoxha, S.T. Gashi, VII Jugosllavenski Kongres za hemiju I hemijsku tehnologiju, Novi Sad, (1983).
 • S.T. Gashi, N. M. Daci, T. Selimi, Simpoziumi mbi gjendjen, mbrojtjen dhe përparimin e ambientit të njeriut në teritorin e Kosovës, Zveqan (1983).
 • N.M. Daci, S.T. Gashi, M. Berisha, R. Mehmeti, Simpoziumi mbi gjendjen, mbrojtjen dhe përparimin e ambientit të njeriut në teritorin e Kosovës, Zveqan (1983).
 • N. M. Daci, E. Hoxha, S.T. Gashi, III Jugoslavenski Simpozij organskoj kemiji, Ljubljana, (1984)
 • N. M. Daci, S.T. Gashi, M. Murati, Këshillimi i dytë i Kimistëve dhe i Teknologëve të Kosovës, Prishtinë (1984).
 • N. M. Daci, S.T. Gashi, K.Vranovci, Këshillimi i dytë i Kimistëve dhe i Teknologëve të Kosovës, Prishtinë (1984).
 • N. M. Daci, S.T. Gashi, M. Berisha, Xh. Ahmeti, IV Jugoslavenski simpozij o analitickoj kemiji, Split, (1985).
 • S.T. Gashi, N. M. Daci, 12th Scient. Session on Environ. Analysis, Szombathely (Hungary), (1985).
 • N. M. Daci, S.T. Gashi, D. Zeneli, 12th Scient. Session on Environ. Analysis. Szombathely. (Hungary), (1985).
 • S.T. Gashi, N. M. Daci, T.Selimi, Këshillimi i Kim. Teknol. të Kosovës, Prishtinë. (1986).
 • N. M. Daci, S.T. Gashi, S. Xhuta, D.Zeneli, Këshillimi i Kim. Teknol. të Kosovës, Prishtinë. (1986).
 • N. M. Daci, S.T. Gashi, S. Xhuta, D.Zeneli, Këshillimi i Kim. Teknol. të Kosovës, Prishtinë. (1986).
 • S.T. Gashi, N. M. Daci, T. Selimi, X Sastanak Kemicara Hrvatske. Zgreb, (1987).
 • S.T. Gashi, N. M. Daci, T. Selimi, 4th European Summer School in membrane Science, Chester, (U. Kigdom) (1987).
 • S.T. Gashi, N. M. Daci, T. Selimi, E. Hoxha, 6th Inter. Conference Chem. for prot. of  Environment, Torino, (Italy)(1987).
 • 87.S.T. Gashi, N. M. Daci, Xh. Ahmeti, D. Zeneli, S. Zhuta, 6th Inter. Conference Chem. for prot. of  Environment, Torino, (Italy) (1987).
 • S.T. Gashi, N. M. Daci, T. Selimi, Summer School in Advances in Membrane Phenomena and Processes, Gdansk, Sobieszewo (Poland) (1988).
 • S.T. Gashi, Xh. Ahmeti, Sesioni Shkencor Gjendja e terminologjisë shqipe në ish Jugoslavi, Prishtinë (1988).
 • T.Selimi, S.T. Gashi, N. M. Daci, Kongresi i VIII Jugosllav për kimin e pastër dhe të aplikuar. Prishtinë, (1988).
 • N. Ejupi, S.T. Gashi, Xh. Ahmeti, “Primatijada  88”, Novi Vinodollski, (1988).
 • Xh. M. Ahmeti, S.T. Gashi, N.M. Daci, R. Mehmeti, N. Bajraktari, Kongresi i VIII Jugosllav për Kimin e pastër dhe të aplikuar, Prishtinë, (1988).
 • Xh. M. Ahmeti, S.T. Gashi, N.M. Daci, K. Vranovci, E. Hoxha, Kongresi I VIII Jugosllav për Kimin e pastër dhe të aplikuar. Prishtinë, (1988).
 • S.T. Gashi, N.M. Daci, Xh. Ahmeti, K. Vranovci, N. Bajraktari 7th Intern. Conference “Chemistry for Protection of the Environment”, Lublin, (Poland), 4-7 Semptember 1989.
 • N.M. Daci, S.T. Gashi, Xh. M. Ahmeti, S. Zhuta, D. Zeneli, 7th Intern. Conference “Chemistry for Protection of the Environment”, Lublin, (Poland), 4-7 Semptember 1989.
 • N. M. Daci, Xh. M. Ahmeti, S.T. Gashi, D. Zeneli, S. Zhuta, N. Bajraktari, Konferencija o aktuelnim problemima zastite voda “ Zastita voda 89”, Rovinj, 3-5 maj 1989.
 • S.T. Gashi, S. Berisha, Sh. Krasniqi, 8th ESMST Summer School, Gardiano (Italy), 17-21 September 1990.
 • Gashi S. T., Daci N.M., Podvorica F.I., Selimi T. and B.S. Thaçi. “Effect of modification time of coal with aryldiazonium salts on performance      of cellulose acetate-coal heterogeneous reverse osmosis membranes”  Permea 2007, 02-06 shtator 2007, Siofok Hungari.
 • B.S.Thaçi., S.T. Gashi., F.Podvorica., T. Selimi and M. Ajvazi.“Separation of fluorides from dilute solutions with cellulose acetate- coal heterogeneous reverse osmosis membranes”,1st Symposium of Chemistry and Environment, Budvë, Mali i Zi 12-15 qershor 2007.
 • B.S.Thaçi., S.T. Gashi., F.Podvorica., T. Selimi and M. Ajvazi “Sea water desalination with  cellulose acetate- coal heterogeneous reverse osmosis membranes”,1st Symposium of Chemistry and Environment, Budvë, Mali i Zi 12-15 qershor 2007.
 • N.M. Daci., S.T. Gashi., M.N. Daci- Ajvazi., L.Zeneli., T. Selimi., B. Thaçi.,.“Energy and environment in the balance-Kosovo case”. 1st Symposium of Chemistry and Environment. Budvë, Mali i Zi 12-15 qershor 2007.
 • S.T.Gashi,  N.M.Daci, F.I.Podvorica, T.Selimi, B.S.Thaçi ” Proceset membranore dhe trajtimi i ujrave të ndotura” Sympoziumi për mbrojtjen e ambientit Prishtinë 26 tetor 2007 ASHAK,Prishtinë
 • S.T.Gashi,  N.M.Daci, F.I.Podvorica, T.Selimi, B.S.Thaçi ”Development and performance of cellulose acetate_coal heterogeneous reverse osmosis membranes,Mesina Italy,26 shtator 2006
 • N. M. Daci, M. Behluli, S.T. Gashi, Xh. M. Ahmeti, Inernational Congress, Inaovation Industrial Progres and Environment, Strasburg, (Francë), 4-6 june 1991.
 • S.T. Gashi, N. M. Daci, Xh. M. Ahmeti, T. Selimi, Sh. Krasniqi, Engineering of membrane processes, Garmich-Parterkirchen, Bavaria, (Germany), 13-15 may 1992.
 • N. M. Daci, S.T. Gashi, Xh. M. Ahmeti, “Mjedisi shqipëtar 94, “Tiranë (13-15, XII 1993).
 • S.T. Gashi, N. M. Daci, Xh. M. Ahmeti, “Mjedisi shqipëtar 94, “Tiranë (13-15, XII 1993).
 • 108.Xh. M. Ahmeti, S.T. Gashi, N. M. Daci, “Mjedisi shqipëtar 94, “Tiranë (13-15, XII 1993).
 • Selimi T., Gashi S., Podvorica F., and Thaci B. Effect of casting solution composition on performance of cellulose acetate coal heterogeneous reverse osmosis membranes. Konferenca e pestë Ndërkombëtare e Shoqatave të Kimistëve të vendeve të Evropës Juglindore, ICOSECS5, Oher, Maqedoni 10-14 shtator 2006.
 • Selimi T., Gashi S.,Podvorica F., and Thaçi B. Chemical grafting of Iron surfaces by reduction of Aryldiazonium Salts i acidic and neutral water, Its application for the inhibition of Iron corrosion. Konferenca e pestë Ndërkombëtare e Shoqatave të Kimistëve të vendeve të Evropës Juglindore, ICOSECS5, Oher, Maqedoni 10-14 shtator 2006.
 • N.M.Daci, S.T.Gashi dhe M.Daci – Ajvazi “Energjia dhe mjedisi në baraspeshë “ Kërkime  2 -6 Prishtinë 2007. Tryeza shkencore
 • B.S.Thaçi., S.T. Gashi., F.Podvorica., T. Selimi and M. Ajvazi, .“Separation of fluorides from dilute solutions with cellulose acetate- coalheterogeneous reverse osmosis membranes”. 1st Symposium of Chemistry and Environment. Budvë, Mali i Zi 12-15 qershor 2007.
 • T. Selimi, S.T. Gashi., F.Podvorica., B.S.Thaçi and M. Ajvazi. “Sea water desalination with  cellulose acetate- coal heterogeneous reverse osmosis membranes”. 1st Symposium of Chemistry and Environment, 12-15 qershor 2007 Budvë (Mali i Zi).
 • N.M. Daci., S.T. Gashi., M.N. Daci- Ajvazi., L.Zeneli., T. Selimi., B. Thaçi.,  “Energy and environment in the balance-Kosovo case”. 1st Symposium of Chemistry and Environment, 12-15 qershor 2007 Budvë (Mali i Zi).
 • S.T.Gashi, Daci N.M., Podvorica F.I., Selimi T. and B.S. Thaçi. “Effect of of modification time of coal with aryldiazonium salts on performance of cellulose acetate-coal heterogeneous reverse osmosis membranes”  Permea 2007, 02-06 shtator 2007, Siöfok (Hungari).
 • S.T.Gashi,  N.M.Daci , F.I.Podvorica, T.Selimi, B. S. Thaçi. “Proceset membranore dhe trajtimi i ujrave të ndotura”. Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës Prishtinë 2007.
 • S.T.Gashi, N.M.Daci, T.Selimi, B.S.Thaçi, M.N.Daci-Ajvazi, A.Dylhasi “Processes for pretreating and desalinating sea water with heterogeneous reverse osmosis membranes”. 2nd Symposium of Chemistry and Environment, 16-19 qershor 2009 Tivar (Mali i Zi).
 • S.T.Gashi, N.M.Daci, T.Selimi, B.S.Thaçi, M.N.Daci-Ajvazi, A.Dylhasi,“Performances of improved cellulose acetate – coal reverse osmosis membranes”. 2nd Symposium of Chemistry and Environment, 16-19 qershor 2009 Tivar (Mali i Zi).
 • B. S. Thaçi, S.T.Gashi,  N.M.Daci, T.Selimi, F.I.Podvorica,  A.Dylhasi “Ndikimi i qymyrit të modifikuar me kripëra arildiazonium në performancën e membranave heterogjene të osmozës së kundërt”. Takimi i IV vjetor ndërkombëtar i institutit Alb-shkenca Shkup-Tetovë, 30 gusht-2 shtator 2009.
 • T.Selimi, S.T.Gashi,  N.M.Daci, F.I.Podvorica,  B. S. Thaçi, A.Dylhasi “The optimization factors for preparation of heterogeneous reverse osmosis membranes”,Euromembrane 2009, 06-10 shtator 2009 Montpellier (Francë).
 • T.Selimi, S.T.Gashi, B.S.Thaçi, A.Dylhasi. “Study of the optimization factors for preparation of heterogeneous reverse osmosis membranes”. Membranes in drinking and industrali water treatment MDIW 2010, 27-30 qershor 2010, Trondheim (Norvegji).
 • Sirma Stenzel , Kathrin Baumann-Stanzer , Salih Gashi , Bashkim Thaçi , Ekaterina Batchvarova , and Tatiana Spassova “Modelling of accidental released toxic gases for emergency responders in Austria, Kosovo and Bulgaria.” Europian Geosciences Union, 02-07 Maj 2010 Vienna (Austri).
 • B. S. Thaçi1, S.T.Gashi1, N. Daci1, M. Daci–Ajvazi1, A. Dylhasi1, H. Memedi2 “Heterogeneous reverse osmosis membranes and their application for purification of waste  water”.  XXI Congress of Chemists and Technologists of Macedonia 23-26 shtator 2010 Oher (Maqedoni).
 • 124.B.Thaçi,S.Gashi.M.Daci,M.N.Daci and A.Dylhasi, Study of heterogeneous Reverse Osmosis Membranes from Cellulose Acetate  and Modified Coal through Chemical Processes,Euromembrane 2012 ,London 23-27th September 2012.
 • B.Thaçi, S. Gashi, N. Daci M.Daci-Ajvazi, A. Dylhasi “Study of heterogeneous reverse osmosis membranes from cellulose acetate and modified coal through chemical processes”, Euromembrane 2012, 23-27 shtator 2012, Londër (Angli).
 • S.T Gashi, N. M.Daci, B .S. Thaçi, M.Ajvazi, A. Dylhasi, “Si të kursehet energjia dhe si të mbrohet mjedisi”, Konferencë shkencore, 30 tetor, 2013.ASHAK Prishtinë
 • B .Thaçi S. Gashi, N. Daci M.Daci-Ajvazi, A. Dylhasi, “Hulumtimi i ndikimit të qymyrit të modifikuar në mjedise acidik në vetitë e membranave heterogjene të osmozës së kundërt”, Konferencë shkencore, 30 tetor, 2013.ASHAK Prishtinë.
 • M.Daci-Ajvazi, N. M.Daci, S.T Gashi, L.Zeneli, B .S. Thaçi, D. Hoxha, “Hiri dhe bentoniti si adsorbent të joneve metalike”, Konferencë shkencore, 30 tetor, 2013.ASHAK Prishtinë ASHAK 2013.
 • B.Thaçi, S. Gashi, “The Heterogeneous Reverse Osmosis Membranes based Separation of Fluorides with fly ash pretreatment”, ICCESEN,  25-29 tetor 2014, Antalia (Turqi).
 • S.Gashi,The  Euro Science Open Forum,21-26.06. 2014 Kopenhagë ,Danimarkë.
 • B. Thaçi, S. Gashi, N. Daci, F. I. Podvorica, “Heterogeneous reverse osmosis membranes-preparation, materials and performance, EUROMEMBRANE 2015, 06-10 shtator 2015, Aachen (Gjermani).
 • B. Thaçi, S. Gashi, N. Daci,” The impact of modified coal with arydiazonium salt on performance of heterogeneous reverse osmosis membranes”, MELPRO 13-16 Maj 2018, Prag (Çeki).
 • S.Gashi,”Composite materials in membrane technology and their future potential”,Scientific round table,6 prill 2018 ASHAK ,Prishtinë,
 • M.Daci-Ajvazi,B.Thaçi,N.Daci, S.Gashi, Evaluation of fixed-bed adsorption column for removal of lead,cadmium and zinc using different biosorbent,GREDIT . 22-25 mars 2018 Shkup (Maqedoni e veriut).


Projektet shkencore:

 • Furnizimi i Kosovës me ujë të pijës dhe hulumtimi i ujërave të ndotura, (1973-1975).
 • Zhvillimi i fazave të larta të prodhimtarisë në ekonominë e Kosovës, (1975-1976).
 • Hulumtimi i substancës së qymyrit dhe mundësia e përfitimit të karburantëve të pastër si dhe plehërave kimik organik, (1979-1982).
 • Përcjellja e ndryshimeve të kualitetit të ujit të akumulimit të liqenit “Batllava”, (1982-1983).
 • Studimi i mundësisë së pastrimit të ujrave të ndotura të industrisë së Kosovës, (1983-1986).
 • Studimi i kualitetit dhe përbërësve të Boksitit të Kosovës, (1985-1986).
 • Përcjellja e ndryshimeve të kualitetit të ujit të akumulimit të liqenit “Radoniq”, (1982-1985).
 • Përcaktimi i metaleve kryesorë, përcjellës dhe të rrallë në xehet dhe produktet e flotacionit të OP miniera me flotacion “Kishnicë dhe Novo Bërdë”(19885-1988).
 • Hulumtimet e materialeve për gatitjen e membranave hiperfiltruese dhe mundësia e përdorimit të tyre, (1987-1989).
 • Anëtar i projekti ndërkombëtar nga ekipi i Kosovës prej:  01.07.2009 – 31.01.2010 “Dispersion modeling of accidental releases of toxic gases” Nr: K-08-2009.
 • Kadastri i ndotësve të ujrave effluent në recipient dhe trajtimi i tyre(me biosorbent dhe osmozë të kundërt).ASHAK, 2014-2016)
 • Modifikimi i sipërfaqës së qymyrit me shtresa të holla organike,ASHAK 2018-2020.


Tekstet:

 • .S.T.Gashi,Xh.M.Ahmeti,S.Jusufi,”Kimia Për klasën e tretë të mësimit të orientuar,drejtimi kimiko teknologjik”,Prishtinë ,1983.
 • S.T.Gashi,Kimia Fizike për shkolla të mesme “Dukagjini” ,Prishtinë 2004.
 • S.T.Gashi,Xh.M.Ahmeti,Kimia Fizike eksperimentale,Universiteti i Prishtinës,Prishtinë 1995
 • S.T.Gashi,KimiaFizikeI,”Etruria”Universitetii Prishtinës,Prishtinë,1998.
 • S.T.Gashi ,Kimia Fizike,I, (zgjidhjet e detyrave) Universiteti i Prishtinës, Prishtinë, 2006.
 • S.T.Gashi . F.Podvorica, R.Kastrati, Kimia 8, për klasën e tetë të mesme të ulët,Dukagjini, Pejë, 2006.
 • S.T.Gashi , Kimia Fizike I, (ribotim) Universiteti i Prishtinës, Shtëpia botuese  Blendi, Prishtinë, 2011.


Botime të veçanta:

 • N.M. Daci, M.Berisha, S.T. Gashi, Trace Elements in Kosova’s Basin Coal. Appropriate waste Management for Developing Countries, Plenum Press, New York, 657 (1985).
 • S.T.Gashi,N.M.Daci,Xh.M.Ahmeti,T.J.Selimi and Esat Hoxha,”Chemistry for protection of the environment 87, Elsevier,Amsterdam,NewYork,Oxford,91,1988
 • Salih Gashi,”Osmoza e Kundërt” ASHAK,2017, Prishtinë