Salih Gashi

Anëtar korrespondent
Share on print
Print

Biografia

Salih T. Gashi u lind më 1944 në fshatin Baran të Pejës. Shkollën fillore e kreu në vendlindje, ndërsa gjimnazin në Pejë. Në vitin shkollor 1962/63 u regjistrua në FSHMN, Departamenti i Kimisë, në Universi­tetin e Prishtinës dhe pas vitit të dytë vazhdoi studimet në Universitetin e Beogradit, ku u diplomua në vitin 1966. Pas përfundimit të studimeve punoi në Kombinatin Trepça, Minie­rat dhe Flotacioni, në Kishnicë dhe Novo Bërdë (Artanë), si udhëheqës i laboratorit të kimisë. Në vitin 1969/70 u regjistrua në studimet pasuniversitare në Fakultetin Teknologjik të Universitetit të Zagrebit ku magjistroi në vitin 1971 me temën ”Studimi i fraksionimit të polistirenit” dhe mori titullin magjistër i shkencave të kimisë. Në vitin 1972 u zgjodh asistent i kimisë fizike në Departamentin e Kimisë në FSHMN të Universitetit të Prishtinës, ndërsa një vit më vonë, ligjërues i po asaj lënde. Në vitin 1978 mbrojti tezën e doktoratës me titull ”Hulumtimi i strukturës poroze të membranave të osmozës së kundërt dhe përdorimi i tyre për pastrimin e ujërave të ndotura” në Universitetin e Zagrebit. Po këtë vit u zgjodh docent për lëndën Kimia fizike në FSHMN. Gjatë kësaj periudhe ka qenë në specializim në Universitetin e Bërnos dhe në Institutin ”Hidroprojekt“, Bërno, (ish Çekosllovaki).Në vitin 1979/80 ka vazhduar studimet e postdoktoratës në Depar­tmentin e Kimisë të Universitetit të Aberdeenit (Britani e Madhe). Po këte vit ka marrë mirënjohje për punën e suksesshme në FSHMN. Në vitin 1984 është zgjedhur profesor inordinar për lëndën Kimia Fizike në këtë fakultet. Në vitin 1985 është ftuar visiting professor në Universitetin e Je­nës dhe në Institutin e makromolekulave të Akademisë së Shkencave të Ber­­linit dhe ka mbajtur dy ligjërata nga lëmi i osmozës së kundërt (rever­se).S.Gashi përgatiti për herë të parë membranat heterogjene të osmozës së kundërt në Universitetin e Prishtinës.Në vitin 1988 u zgjodh anëtar i “European Society of Membrane Science and Techno­lo­gy”, ndërsa në vitin 1993 profesor ordinar në Departamentin e Kimisë në FSHMN. Po këte vit u zgjodh kryeredaktor për botimin e teksteve të shkencave të natyrës në UP.Ka dhenë kontribut në zhvillimin e Katedrave të Kimisë fizike në Univer­sitetin e Prishtinës. Në vitet 2000-2002 u zgjodh kryetar i Kuvendit Komunal të Prishtinës. Më 2012 mori mirënjohje nga FSHMN me rastin e 100-vjetorit të Pavarësisë së Shtetit Shqiptar.Në vitin 2012 u zgjodh anëtar korrespodent i Akademisë së Shken­cave dhe të Arteve të Kosovës.Nga viti 2013  është anëtar i” ALLEA’s working group on Science  Education” .Është anëtar korrespondent i “Euro Science Open Forum”.Në vitin 2017 është zgjedhë Kryeredaktor i Revistës Shkencore të ASHAK “Research-Kërkime.” ndërsa  në vitin 2020 është rizgjedhë në detyrë të njejtë.

Bibliografia

Veprimtaria Shkencore dhe profesionale

 1. Punimet kualifikuese:
 2. S.T. Gashi, Studije frakcioniranja polistirena, Magistarski rad, Tehnoloski fakultet, Sveuciliste u Zagrebu, 1971.
 3. S.T. Gashi, Istrazivanje porozne strukture reverzno osmotski membrana i njhove primenje za ciscenje zagadenih voda, Disertacija, Sveuciliste u Zagrebu, 1978.
 4. Punimet shkencore:
 5. S.T. Gashi, XH. Ahmeti, Ispitivanje optimalnih uslova i efekta alkalne dekarbonizacije srednja tvrdih recnih voda. Zbornik radova PMF. Pristina, 4, 79 (1976).
 6. S.T. Gashi, N.M. Daci, B.Kunst, Primjena reverzne osmoze za ciscenje zagadenih voda. Zbornik radova PMF. Pristina, 7, 159 (1981).
 7. N.M. Daci, S.T. Gashi, I. Ramadani, H. Mehmeti, Dezulfurizacija ugljena kemijskom oksidacija. Zbornik radova PMF. Pristina, 7, 153 (1981).
 8. S.T. Gashi, N.M. Daci, M. Berisha, Reverzna osmoza u funkciji zastite covekove okoline. Zbornik radova naucnog skupa Energija i sredina, Sarajevo, 1, 803 (1981).
 9. N.M. Daci, M. Berisha, S.T. Gashi, Mogucnost dobiljana Cistije energije iz uglja. Zbornik radova naucnog skupa Energija i sredina, Sarajevo, 1, 175 (1981).
 10. S.T. Gashi, N.M. Daci, M.Berisha, The coal as additive material for preparation of asymetric CA membranes. Proc. 1st Intern. Symp. Of  Environ. Technol. for Develop. Countries, Istanbul, 1982. vol 2, 152 (1982).
 11. N.M. Daci, M. Berisha, S.T. Gashi, Trace Elements in Kosova’s Basin coal. Erdol und Kohle, 9, 428 (1983).
 12. S.T. Gashi, Disa aspekte të osmozës reverse dhe përdorimit të saj. “Kërkime”, ASHAK, Prishtinë, 2, 25 (1983).
 13. N.M. Daci, M. Berisha, S.T. Gashi, Trace Elements in Kosova’s Basin coal. Proc. 1st Intern. Symp. of  Environ. Technol. for Develop. Countries, Istanbul, 1982. vol 2, 1 (1982).
 14. N.M. Daci, M. Berisha, S.T. Gashi, XH. Ahmeti, Some aspects of desulphurization of  Kosovas Basin coal. Bull. of  Chem. Techn. of Kosova, 2, 153 (1983).
 15. N.M. Daci, S.T. Gashi, Xh. Ahmeti, Disa karakteristika fiziko kimike të ujit të liqenit “Batllava”. Bul. i Kim. Tekn. të Kosovës, 2, 115, (1983).
 16. S.T. Gashi, N.M. Daci, T.J. Selimi. Studimi i vetive reverzo-osmotike të membranave të acetatit të celulozës për sistemet e thjeshta dhe të përbëra të elektrolitëve në tretësira ujore. Bul. i Kim. Tekn. të Kosovës, 3, 49 (1983).
 17. N.M. Daci, S.T. Gashi, M. Berisha, R. Mehmeti, XH. Llugiqi, Hiri i Termocentraleve “Kosova” si adsorbent për pastrimin e ujrave acidike. Bul. i punimeve të simp. mbi gjendjen, mbrojtjen dhe përp. e ambi. të njeriut në teritorin e Kosovës, Zveqan, 1, 393, (1983).
 18. S.T. Gashi, N.M. Daci, T.J. Selimi, Studimi i vetive të membranve asimetrike të acetati të celulozës të gatitura me sasi të ndryshme të qymyrit. Bul. i punimeve të simp. të mbi gjendjen, mbrojtjen dhe përp. e amb. të njeriut në teritorin. e Kosovës, Zveqan, 1, 393, (1983).
 19. N.M. Daci, E. Hoxha, S.T. Gashi, Trace metal analysis of DMF, n-Butanole and Cyclohexanole extrakt of Kosova Basin Coal. XEMK, 3, 23 (1984).
 20. S.T. Gashi, N.M. Daci, T.J. Selimi, Reverse Osmosis Properties of Cellulose acetate-coal membranes. Environ. Manag. For. Develop. Countr. Istanbul, I, 1-9, 405, (1984).
 21. N.M. Daci, S.T. Gashi, R.Gashi, M.Berisha, Removal of heavy metals by fly ash from acidic wastewaters. Environ. Manag. for. Develop. Countr. Istanbul, I, 1-7, 266, (1984).
 22. N.M. Daci, E.Hoxha, S.T. Gashi, Trace metal analysis of humic and fulvic from Kosova Basin coal. Bull. of  chem. Techn. of  Kosovo, 5, 1, 45 (1985).
 23. N.M. Daci, S.T. Gashi, Xh. Ahmeti, Mundësia e përdorimit të qymyrit si material jonkëmbyes për zbutjen e ujit. Kërkime, ASHAK, Prishtinë, 3, 43, (1985).
 24. S.T. Gashi, N.M. Daci, Efekti iqymyrit në vetitë reverse osmotike të membranave të acetatit të celulozës. Kërkime, ASHAK, Prishtinë, 3, 49, (1985).
 25. N.M. Daci, E.Hoxha, S.T. Gashi, Trace metal distribution in acid-base-neutral components of dioxane extract from Kosova Basin coal. Vestn. Sloven. Kem. Drus. 32/1/, 1 (1985)
 26. N.M. Daci, M.Berisha, S.T. Gashi, Trace Elements in Kosova’s Basin Coal. Appropriate waste Management for Developing Countries, Plenum Press, New York, 657 (1985).
 27. N.M. Daci, S.T. Gashi, Xh. Ahmeti, S. Zhuta, D. Zeneli, Removal of organic pollutants from waste waters of coal processing industry with Kosova Basin Coal as adsorbent. Environ. Protec. Engine. 14, 3-4, 28 (1988).
 28. S.T. Gashi, N.M. Daci, Xh. Ahmeti, T.J. Selimi, E.Hoxha, Removal of heavy metals from industrial wastwaters. Chemistry for protection of the environment 1987, Elsevier, Amsterdam, New York, Tokyo, Oxford, 91 (1988).
 29. N.M. Daci, Xh. Ahmeti,S.T. Gashi, D. Zeneli, S.Zhuta i N. Bajraktari, Maseni transport organskih polutana rijeke Sitnica. “Zastita voda”, 89. Rovinj, 3-5 maj 1989, JDZV, I, 225 (1989).
 30. S.T. Gashi, N.M. Daci, T.J. Selimi, Reverse osmosis Separation of some metal ions from mining effluents with heterogeneous asymmetric membranes. Envir. Protec. Engine., 15, 3-4, 142 (1989).
 31. N.M. Daci, S.T. Gashi, Xh. Ahmeti, D.S. Zeneli, S. Zhuta, and N. K. Leka, Kosova Basin Coal Fly ash Adsorbent for heavy metals. The seventh International Conference “Chemistry for Protection of the Environment 1989, 4-7 september 1989, Lublin, I, 85 (1989).
 32. N.M. Daci, Xh. Ahmeti, S.T. Gashi, D.S. Zeneli, S.Zhuta, and N. Bajraktari, Indikatorët e ndotjes organike të lumit Sitnicë. Chm. Acta. Kos., 9, 1, 31 (1990)
 33. S.T. Gashi, Xh.M. Ahmeti, Disa probleme të terminologjisë në fushën e Kimisë. Përbledhje punimesh të sesionit shkencor gjendja e terminologjisë shqipe në Jugosllavi, Prishtinë, 1, 58, (1989).
 34. S.T. Gashi, Xh.M. Ahmeti, N.M. Daci, B. Serhati, Pracenje kvaliteta voda akumulacije “Radoniqi” , “Zastita voda 90”, Tivar, 23-25 maj, 1990, JDZV, 1, 150, (1990).
 35. Xh.M. Ahmeti, S.T. Gashi, N.M. Daci, Krakterizacija i znacaj nekih mineralnih voda Kosova.” Zastita voda 91”, Neum, 20-22 maj, 1991, JDZV, 1, 120, (1990)
 36. N.M. Daci, M. Behluli, S.T. Gashi, Xh. Ahmeti, New adsorbens for coal processing wastewater treatment. Proc. Inovation Industrial Progress and environment, Strasburg, 4-6 jun, 1991, I, 1, (1991).
 37. S.T. Gashi, N.M. Daci, Xh.M. Ahmeti, K. Vranovci, N. A. Bajraktari. Thermodinamics of the process of adsorbtion of some metalions on bentonite. “Kërkime” 6, 137, (1998).
 38. N.M.Daci, Xh.M.Ahmeti, S.T.Gashi.R.B. Mehmeti, Sources of pollution of Kosova Waters, Envron, letters, special issue,17 (1996)
 39. S.T.Gashi, N.M.Daci, Xh.M.Ahmeti, Research on new methods and  materials for wastewater treatment,Environ.letters,special issue,77 (1996)
 40. S.T.Gashi, Teknologjia dhe kimizimi i pasurive natyrore, Shqyrtimi multidisiplinor i mundësive zhvillimore të Kosovës, ASHAK 119,Prishtinë (1996).
 41. Gashi S.T.Daci N.M.Selimi T.J.Berisha S.”Preparation and properties of cellulose acetate –coal heterogeneous reverse osmosis membranes,Envir.Protect.Engin.(2000)vol. 26,No 4,29-37.
 42. S.T. Gashi, N.M. Daci, F. Podvorica, T. Selimi, B.S.Thaçi “Development and performance of cellulose acetate-coal heterogeneous reverse osmosis membrane” Desalination, 200, 414 (2006)
 43. S.T. Gashi, N.M. Daci, F. Podvorica, T. Selimi and B.S.Thaçi* “Effect of modification time of coal with aryldiazonium salts on performance of cellulose acetate-coal heterogeneous reverse osmosis membranes”  Desalination (2009) 1-8.
 44. S.T.Gashi,  N.M.Daci, F.I.Podvorica, T.Selimi, B.S.Thaçi ” Proceset membranore dhe trajtimi i ujrave të ndotura” Kërkime,43-50  Prishtinë 2007.
 45. N.M.Daci, S.T.Gashi dhe M.Daci – Ajvazi “Energjia dhe mjedisi në baraspeshë “ Kërkime,  11 -17Prishtinë 2007.
 46. Majlinda N.Daci,Nexhat M.Daci,Lulzim Zeneli, Salih Gashi,Dafina Hoxha, Coal ash as adsorbent for heavy metal ions in standard solutions, industrial wastewater and streams, Ecohydrology &Hydrology, 129, 2010
 47. S.T.Gashi, T. Selimi, B.S.Thaçi and A. Dylhasi “Study of the optimization factors for preparation of heterogeneous reverse osmosis membranes”f,Water Science & Technology: Water Supply 11 (2011) 647-653.
 48. Lulzim Zeneli, Nexhat Daci, Majlinda Daci-Ajvazi and Salih Gashi, “Environmental Pollution from Thermo Power Plant Kosova and Impact on the Human Health” Rec.  Dev. Energ. Envir. Res. (2011) 206.

47.B.Thaçi, S. Gashi, N. Daci M.Daci-Ajvazi, A. Dylhasi “Study of heterogeneous reverse osmosis membranes from cellulose acetate and modified coal through chemical processes”, Procedia Engineering 44 (2012) 2094-95.(SciVerseScienceDirect)

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705812040891

 1. S.T.Gashi,N.M.Daci,B.S.Thaçi,M.Ajvazi,A.Dylhasi, Si të kursehet energjia dhe si të mbrohet mjedisi, Energjetika dhe mjedisi për zhvillim të qëndrueshëm,  169-283  (2013),(botim i veçantë).ASHAK,Prishtinë
 2. M.Daci-Ajvazi, N. M.Daci, S.T Gashi, L.Zeneli, B .S. Thaçi, D. Hoxha, “Hiri dhe bentoniti si adsorbent të joneve metalike”, Kërkime,( 2013),19, ASHAK
 3. B.S.Thaçi, S. T. Gashi, N. Daci, M. Daci, A. Dylhasi, “Effect of modified coal through chemical activation process on performance of heterogeneous reverse osmosis membranes”,Environment Protection Engineering, 41 (2015) 53-65. http://epe.pwr.wroc.pl/2015/1-2015/Thaci_1-2015.pdf

DOI;10.5277/epe 150105

51.B.S.Thaçi, S. T. Gashi, “The Heterogeneous Reverse Osmosis Membranes based Separation of Fluorides with fly ash pretreatment”, Acta Physica Polonica A, (2015),128, 62-66.  http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/128/a128z2bp016.pdf DOI;10.12693/AphysPolA.128.B-62

 1. Majlinda Daci-Ajvazi, Bashkim Thaçi, Nexhat Daci, Salih Gashi, “Membrane and adsoption processes for Removing of Organics and Inorganics from Urban Wastewaters”, Orient. J. Chem. (2016), 32, 5, 2391-2400. file:///C:/Users/User/Downloads/OJC_Vol32_No5_p_2391-2400%20(3).pdf DOI;http/10.13005/0jc/320510
 2. Bashkim Thaçi Majlinda Daci-Ajvazi, , Nexhat Daci,and Salih Gashi,”Valorization of Some Untreated Low cost Adsorbents for Water Pollution Control”,Current World Environment, (2016). vol .11,(3) ,728-736 http:dx.doi.org/10.12944/CWE.11.3.06
 3. B. S. Thaçi, S.T. Gashi, F. Podvorica, “Preparation of heterogeneous reverse osmosis undergoing modification process”, Desalination and Water Treatment (2018) 118, 96-102. http://www.deswater.com/DWT_articles/vol_118_papers/118_2018_96.pdf DOI:10.5004/dwt.2018.22619
 4. M. DACI-AJVAZI, B. THAÇI, N. DACI, S. GASHI, Evaluation of packed adsorption column for lead, cadmium, and zinc removal using different biosorbent, J.of Environ. Prot. and Ecol. (2018), 19, 3, 997–1007.
https://docs.google.com/a/jepejournal.info/viewer?a=v&pid=sites&srcid=amVwZS1qb3VybmFsLmluZm98amVwZS1qb3VybmFsfGd4OjNlMGYzNmMyM2UzNmIzZDE

56.S.T..Gashi,”Composite materials in membrane technology and their future potential”,Materialet kompozite në teknologjinë e membranave dhe potenciali i tyre në të ardhmen” (2018) 43-53,(botim i veçantë) ASHAK ,Prishtinë ,

 1. 5. B. S. Thaçi, S. T. Gashi, “Reverse osmosis removal of heavy metals from wastewater effluents with bio-waste materials pretreatment”, Pol. J. Environ. Stud. (2019), 28, 1, 15.(Original Research)

file:///C:/Users/hp/Downloads/Reverse%20Osmosis%20Removal%20(1).pdf DOI:10.15244/pjoes/81268

 1. S.T.Gashi, Development of reverse osmosis materials and future advancement: A Review, Research (2019), 24, 1-70. KDU 5/6(05)
 2. B.S.Thaçi, S. T. Gashi, N. Daci, M. Daci-Ajvazi,”Hybrid processes evaluation of Pb(II) removal from wastewater effluents”, Pol. J. Environ. Stud. (2020), (..), (…)I pranuar për botim.

Pjesëmarrja në tubime shkencore

 1. S.T. Gashi, H.J. Mencer, B. Kunst, III Jugoslavenski Kongres za cistu i primjenjenu kemiju. Ljubljana (1977).
 2. S.T. Gashi, B.Kunst, Simpoziumi mbi gjendjen, mbrojtjen dhe përparimin e ambientit jetësor të KSA të Kosovës, Prishtinë, (1977).
 3. S.T. Gashi, Q. Jakupi, Xh. Shabani, VII Jugoslavenski Kongres studenata Jugoslavije sa medjunardnim ucescem, Novi sad, (1978).
 4. S.T. Gashi, N.M. Daci, VII Jugoslavenski Kongres za cistu i primanjenu kemiju, Sarajevo (1979).
 5. S.T. Gashi, VII Jugoslavenski simpozij za cistu kemiju i tehnologiju makromolekula, Opatija,(1980).
 6. S.T. Gashi, N.M. Daci, M. Berisha, Naucni skup Energija i sredna, medjusobni utjecaji i moguca rijesenja, Sarajevo (1981).
 7. N.M. Daci, M. Berisha, S.T. Gashi, Naucni skup Energija i sredna, medjusobni utjecaji i moguca rijesenja, Sarajevo (1981).
 8. S.T. Gashi, N.M. Daci, M. Berisha, 1st Intern. Sympo. of Envirion. Technol for Develop. Countries, Instambull, (1982).
 9. N.M. Daci, , M. Berisha, S.T. Gashi 1st Intern. Sympo. of Envirion. Technol for Develop. Countries, Instambull, (1982).
 10. S.T. Gashi, N.M. Daci, M. Berisha, Intern. Seminar on Envirion Impact Assessment, Aberdeen, (1982).
 11. S.T. Gashi, N.M. Daci, T.J. Selimi, Këshillimi i parë i Kimistëve dhe teknologëve të    Kosovës dhe Symp. i parë Jugosllav mbi elementet e rrallë. Prishtinë (1982).
 12. N.M. Daci, S.T. Gashi, Xh. Ahmeti, Këshillimi i parë i Kimistëve dhe teknologëve të Kosovës dhe Symp. i parë Jugosllav mbi elementet e rrallë. Prishtinë (1982).
 13. N.M. Daci, E. Hoxha, S.T. Gashi, VII Jugosllavenski Kongres za hemiju I hemijsku tehnologiju, Novi Sad, (1983).
 14. S.T. Gashi, N. M. Daci, T. Selimi, Simpoziumi mbi gjendjen, mbrojtjen dhe përparimin e ambientit të njeriut në teritorin e Kosovës, Zveqan (1983).
 15. N.M. Daci, S.T. Gashi, M. Berisha, R. Mehmeti, Simpoziumi mbi gjendjen, mbrojtjen dhe përparimin e ambientit të njeriut në teritorin e Kosovës, Zveqan (1983).
 16. N. M. Daci, E. Hoxha, S.T. Gashi, III Jugoslavenski Simpozij organskoj kemiji, Ljubljana, (1984)
 17. N. M. Daci, S.T. Gashi, M. Murati, Këshillimi i dytë i Kimistëve dhe i Teknologëve të Kosovës, Prishtinë (1984).
 18. N. M. Daci, S.T. Gashi, K.Vranovci, Këshillimi i dytë i Kimistëve dhe i Teknologëve të Kosovës, Prishtinë (1984).
 19. N. M. Daci, S.T. Gashi, M. Berisha, Xh. Ahmeti, IV Jugoslavenski simpozij o analitickoj kemiji, Split, (1985).
 20. S.T. Gashi, N. M. Daci, 12th Scient. Session on Environ. Analysis, Szombathely (Hungary), (1985).
 21. N. M. Daci, S.T. Gashi, D. Zeneli, 12th Scient. Session on Environ. Analysis. Szombathely. (Hungary), (1985).
 22. S.T. Gashi, N. M. Daci, T.Selimi, Këshillimi i Kim. Teknol. të Kosovës, Prishtinë. (1986).
 23. N. M. Daci, S.T. Gashi, S. Xhuta, D.Zeneli, Këshillimi i Kim. Teknol. të Kosovës, Prishtinë. (1986).
 24. N. M. Daci, S.T. Gashi, S. Xhuta, D.Zeneli, Këshillimi i Kim. Teknol. të Kosovës, Prishtinë. (1986).
 25. S.T. Gashi, N. M. Daci, T. Selimi, X Sastanak Kemicara Hrvatske. Zgreb, (1987).
 26. S.T. Gashi, N. M. Daci, T. Selimi, 4th European Summer School in membrane Science, Chester, (U. Kigdom) (1987).
 27. S.T. Gashi, N. M. Daci, T. Selimi, E. Hoxha, 6th Inter. Conference Chem. for prot. of  Environment, Torino, (Italy)(1987).

87.S.T. Gashi, N. M. Daci, Xh. Ahmeti, D. Zeneli, S. Zhuta, 6th Inter. Conference Chem. for prot. of  Environment, Torino, (Italy) (1987).

 1. S.T. Gashi, N. M. Daci, T. Selimi, Summer School in Advances in Membrane Phenomena and Processes, Gdansk, Sobieszewo (Poland) (1988).
 2. S.T. Gashi, Xh. Ahmeti, Sesioni Shkencor Gjendja e terminologjisë shqipe në ish Jugoslavi, Prishtinë (1988).
 3. T.Selimi, S.T. Gashi, N. M. Daci, Kongresi i VIII Jugosllav për kimin e pastër dhe të aplikuar. Prishtinë, (1988).
 4. N. Ejupi, S.T. Gashi, Xh. Ahmeti, “Primatijada  88”, Novi Vinodollski, (1988).
 5. Xh. M. Ahmeti, S.T. Gashi, N.M. Daci, R. Mehmeti, N. Bajraktari, Kongresi i VIII Jugosllav për Kimin e pastër dhe të aplikuar, Prishtinë, (1988).
 6. Xh. M. Ahmeti, S.T. Gashi, N.M. Daci, K. Vranovci, E. Hoxha, Kongresi I VIII Jugosllav për Kimin e pastër dhe të aplikuar. Prishtinë, (1988).
 7. S.T. Gashi, N.M. Daci, Xh. Ahmeti, K. Vranovci, N. Bajraktari 7th Intern. Conference “Chemistry for Protection of the Environment”, Lublin, (Poland), 4-7 Semptember 1989.
 8. N.M. Daci, S.T. Gashi, Xh. M. Ahmeti, S. Zhuta, D. Zeneli, 7th Intern. Conference “Chemistry for Protection of the Environment”, Lublin, (Poland), 4-7 Semptember 1989.
 9. N. M. Daci, Xh. M. Ahmeti, S.T. Gashi, D. Zeneli, S. Zhuta, N. Bajraktari, Konferencija o aktuelnim problemima zastite voda “ Zastita voda 89”, Rovinj, 3-5 maj 1989.
 10. S.T. Gashi, S. Berisha, Sh. Krasniqi, 8th ESMST Summer School, Gardiano (Italy), 17-21 September 1990.
 11. Gashi S. T., Daci N.M., Podvorica F.I., Selimi T. and B.S. Thaçi. “Effect of modification time of coal with aryldiazonium salts on performance      of cellulose acetate-coal heterogeneous reverse osmosis membranes”  Permea 2007, 02-06 shtator 2007, Siofok Hungari.
 12. B.S.Thaçi., S.T. Gashi., F.Podvorica., T. Selimi and M. Ajvazi.“Separation of fluorides from dilute solutions with cellulose acetate- coal heterogeneous reverse osmosis membranes”,1st Symposium of Chemistry and Environment, Budvë, Mali i Zi 12-15 qershor 2007.
 13. B.S.Thaçi., S.T. Gashi., F.Podvorica., T. Selimi and M. Ajvazi “Sea water desalination with  cellulose acetate- coal heterogeneous reverse osmosis membranes”,1st Symposium of Chemistry and Environment, Budvë, Mali i Zi 12-15 qershor 2007.
 14. N.M. Daci., S.T. Gashi., M.N. Daci- Ajvazi., L.Zeneli., T. Selimi., B. Thaçi.,.“Energy and environment in the balance-Kosovo case”. 1st Symposium of Chemistry and Environment. Budvë, Mali i Zi 12-15 qershor 2007.
 15. S.T.Gashi,  N.M.Daci, F.I.Podvorica, T.Selimi, B.S.Thaçi ” Proceset membranore dhe trajtimi i ujrave të ndotura” Sympoziumi për mbrojtjen e ambientit Prishtinë 26 tetor 2007 ASHAK,Prishtinë
 16. S.T.Gashi,  N.M.Daci, F.I.Podvorica, T.Selimi, B.S.Thaçi ”Development and performance of cellulose acetate_coal heterogeneous reverse osmosis membranes,Mesina Italy,26 shtator 2006
 17. N. M. Daci, M. Behluli, S.T. Gashi, Xh. M. Ahmeti, Inernational Congress, Inaovation Industrial Progres and Environment, Strasburg, (Francë), 4-6 june 1991.
 18. S.T. Gashi, N. M. Daci, Xh. M. Ahmeti, T. Selimi, Sh. Krasniqi, Engineering of membrane processes, Garmich-Parterkirchen, Bavaria, (Germany), 13-15 may 1992.
 19. N. M. Daci, S.T. Gashi, Xh. M. Ahmeti, “Mjedisi shqipëtar 94, “Tiranë (13-15, XII 1993).
 20. S.T. Gashi, N. M. Daci, Xh. M. Ahmeti, “Mjedisi shqipëtar 94, “Tiranë (13-15, XII 1993).

108.Xh. M. Ahmeti, S.T. Gashi, N. M. Daci, “Mjedisi shqipëtar 94, “Tiranë (13-15, XII 1993).

 1. Selimi T., Gashi S., Podvorica F., and Thaci B. Effect of casting solution composition on performance of cellulose acetate coal heterogeneous reverse osmosis membranes. Konferenca e pestë Ndërkombëtare e Shoqatave të Kimistëve të vendeve të Evropës

Juglindore, ICOSECS5, Oher, Maqedoni 10-14 shtator 2006.

 1. Selimi T., Gashi S.,Podvorica F., and Thaçi B. Chemical grafting of Iron surfaces by reduction of Aryldiazonium Salts i acidic and neutral water, Its application for the inhibition of Iron corrosion. Konferenca e pestë Ndërkombëtare e Shoqatave të Kimistëve të vendeve të Evropës Juglindore, ICOSECS5, Oher, Maqedoni 10-14 shtator 2006.
 2. N.M.Daci, S.T.Gashi dhe M.Daci – Ajvazi “Energjia dhe mjedisi në baraspeshë “ Kërkime  2 -6 Prishtinë 2007. Tryeza shkencore
 3. B.S.Thaçi., S.T. Gashi., F.Podvorica., T. Selimi and M. Ajvazi, .“Separation of fluorides from dilute solutions with cellulose acetate- coalheterogeneous reverse osmosis membranes”. 1st Symposium of Chemistry and Environment. Budvë, Mali i Zi 12-15 qershor 2007.
 4. T. Selimi, S.T. Gashi., F.Podvorica., B.S.Thaçi and M. Ajvazi. “Sea water desalination with  cellulose acetate- coal heterogeneous reverse osmosis membranes”. 1st Symposium of Chemistry and Environment, 12-15 qershor 2007 Budvë (Mali i Zi).
 5. N.M. Daci., S.T. Gashi., M.N. Daci- Ajvazi., L.Zeneli., T. Selimi., B. Thaçi.,  “Energy and environment in the balance-Kosovo case”. 1st Symposium of Chemistry and Environment, 12-15 qershor 2007 Budvë (Mali i Zi).
 6. S.T.Gashi, Daci N.M., Podvorica F.I., Selimi T. and B.S. Thaçi. “Effect of of modification time of coal with aryldiazonium salts on performance of cellulose acetate-coal heterogeneous reverse osmosis membranes”  Permea 2007, 02-06 shtator 2007, Siöfok (Hungari).
 7. S.T.Gashi,  N.M.Daci , F.I.Podvorica, T.Selimi, B. S. Thaçi.

“Proceset membranore dhe trajtimi i ujrave të ndotura”. Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës Prishtinë 2007.

 1. S.T.Gashi, N.M.Daci, T.Selimi, B.S.Thaçi, M.N.Daci-Ajvazi, A.Dylhasi “Processes for pretreating and desalinating sea water with heterogeneous reverse osmosis membranes”. 2nd Symposium of Chemistry and Environment, 16-19 qershor 2009 Tivar (Mali i Zi).
 2. S.T.Gashi, N.M.Daci, T.Selimi, B.S.Thaçi, M.N.Daci-Ajvazi, A.Dylhasi,“Performances of improved cellulose acetate – coal reverse osmosis membranes”. 2nd Symposium of Chemistry and Environment, 16-19 qershor 2009 Tivar (Mali i Zi).
 3. B. S. Thaçi, S.T.Gashi,  N.M.Daci, T.Selimi, F.I.Podvorica,  A.Dylhasi

“Ndikimi i qymyrit të modifikuar me kripëra arildiazonium në performancën e membranave heterogjene të osmozës së kundërt”. Takimi i IV vjetor ndërkombëtar i institutit Alb-shkenca Shkup-Tetovë, 30 gusht-2 shtator 2009.

 1. T.Selimi, S.T.Gashi,  N.M.Daci, F.I.Podvorica,  B. S. Thaçi, A.Dylhasi

“The optimization factors for preparation of heterogeneous reverse osmosis membranes”,Euromembrane 2009, 06-10 shtator 2009 Montpellier (Francë).

 1. T.Selimi, S.T.Gashi, B.S.Thaçi, A.Dylhasi.

“Study of the optimization factors for preparation of heterogeneous reverse osmosis membranes”. Membranes in drinking and industrali water treatment MDIW 2010, 27-30 qershor 2010, Trondheim (Norvegji).

 1. Sirma Stenzel , Kathrin Baumann-Stanzer , Salih Gashi , Bashkim Thaçi , Ekaterina Batchvarova , and Tatiana Spassova

“Modelling of accidental released toxic gases for emergency responders in Austria, Kosovo and Bulgaria.” Europian Geosciences Union, 02-07 Maj 2010 Vienna (Austri).

 1. B. S. Thaçi1, S.T.Gashi1, N. Daci1, M. Daci–Ajvazi1, A. Dylhasi1, H. Memedi2 “Heterogeneous reverse osmosis membranes and their application for purification of waste  water”.  XXI Congress of Chemists and Technologists of Macedonia 23-26 shtator 2010 Oher (Maqedoni).

124.B.Thaçi,S.Gashi.M.Daci,M.N.Daci and A.Dylhasi, Study of heterogeneous Reverse Osmosis Membranes from Cellulose Acetate  and Modified Coal through Chemical Processes,Euromembrane 2012 ,London 23-27th September 2012.

 1. B.Thaçi, S. Gashi, N. Daci M.Daci-Ajvazi, A. Dylhasi “Study of heterogeneous reverse osmosis membranes from cellulose acetate and modified coal through chemical processes”, Euromembrane 2012, 23-27 shtator 2012, Londër (Angli).
 2. S.T Gashi, N. M.Daci, B .S. Thaçi, M.Ajvazi, A. Dylhasi, “Si të kursehet energjia dhe si të mbrohet mjedisi”, Konferencë shkencore, 30 tetor, 2013.ASHAK Prishtinë
 3. B .Thaçi S. Gashi, N. Daci M.Daci-Ajvazi, A. Dylhasi, “Hulumtimi i ndikimit të qymyrit të modifikuar në mjedise acidik në vetitë e membranave heterogjene të osmozës së kundërt”, Konferencë shkencore, 30 tetor, 2013.ASHAK Prishtinë.
 4. M.Daci-Ajvazi, N. M.Daci, S.T Gashi, L.Zeneli, B .S. Thaçi, D. Hoxha, “Hiri dhe bentoniti si adsorbent të joneve metalike”, Konferencë shkencore, 30 tetor, 2013.ASHAK Prishtinë ASHAK 2013.
 5. B.Thaçi, S. Gashi, “The Heterogeneous Reverse Osmosis Membranes based Separation of Fluorides with fly ash pretreatment”, ICCESEN,  25-29 tetor 2014, Antalia (Turqi).
 6. S.Gashi,The  Euro Science Open Forum,21-26.06. 2014 Kopenhagë ,Danimarkë.
 7. B. Thaçi, S. Gashi, N. Daci, F. I. Podvorica, “Heterogeneous reverse osmosis membranes-preparation, materials and performance, EUROMEMBRANE 2015, 06-10 shtator 2015, Aachen (Gjermani).

132.B. Thaçi, S. Gashi, N. Daci,” The impact of modified coal with arydiazonium salt on performance of heterogeneous reverse osmosis membranes”, MELPRO 13-16 Maj 2018, Prag (Çeki).

 1. S.Gashi,”Composite materials in membrane technology and their future potential”,Scientific round table,6 prill 2018 ASHAK ,Prishtinë ,

134 .M.Daci-Ajvazi,B.Thaçi,N.Daci, S.Gashi, Evaluation of fixed-bed adsorption column for removal of lead,cadmium and zinc using different biosorbent,GREDIT . 22-25 mars 2018 Shkup (Maqedoni e veriut).

 1. Projektet shkencore

135.Furnizimi i Kosovës me ujë të pijës dhe hulumtimi i ujërave të ndotura, (1973-1975).

136.Zhvillimi i fazave të larta të prodhimtarisë në ekonominë e Kosovës, (1975-1976).

137.Hulumtimi i substancës së qymyrit dhe mundësia e përfitimit të karburantëve të pastër si dhe plehërave kimik organik, (1979-1982).

 1. Përcjellja e ndryshimeve të kualitetit të ujit të akumulimit të liqenit “Batllava”, (1982-1983).

139.Studimi i mundësisë së pastrimit të ujrave të ndotura të industrisë së Kosovës, (1983-1986).

 1. Studimi i kualitetit dhe përbërësve të Boksitit të Kosovës, (1985-1986).
 2. Përcjellja e ndryshimeve të kualitetit të ujit të akumulimit të liqenit “Radoniq”, (1982-1985).
 3. Përcaktimi i metaleve kryesorë, përcjellës dhe të rrallë në xehet dhe produktet e flotacionit të OP miniera me flotacion “Kishnicë dhe Novo Bërdë”(19885-1988).
 4. Hulumtimet e materialeve për gatitjen e membranave hiperfiltruese dhe mundësia e përdorimit të tyre, (1987-1989).
 5. Anëtar i projekti ndërkombëtar nga ekipi i Kosovës prej:  01.07.2009 – 31.01.2010 “Dispersion modeling of accidental releases of toxic gases” Nr: K-08-2009.

145.Kadastri i ndotësve të ujrave effluent në recipient dhe trajtimi i tyre(me biosorbent dhe osmozë të kundërt).ASHAK, 2014-2016)

 1. Modifikimi i sipërfaqës së qymyrit me shtresa të holla organike,ASHAK 2018-2020.

Tekstet

 1. .S.T.Gashi,Xh.M.Ahmeti,S.Jusufi,”Kimia Për klasën e tretë të mësimit të orientuar,drejtimi kimiko teknologjik”,Prishtinë ,1983.
 2. S.T.Gashi,Kimia Fizike për shkolla të mesme “Dukagjini” ,Prishtinë 2004.
 3. S.T.Gashi,Xh.M.Ahmeti,Kimia Fizike eksperimentale,Universiteti i Prishtinës,Prishtinë 1995

150.S.T.Gashi,KimiaFizikeI,”Etruria”Universitetii Prishtinës,Prishtinë,1998.

151 . S.T.Gashi ,Kimia Fizike,I, (zgjidhjet e detyrave) Universiteti i Prishtinës, Prishtinë, 2006.

 1. S.T.Gashi . F.Podvorica, R.Kastrati, Kimia 8, për klasën e tetë të mesme të ulët,Dukagjini, Pejë, 2006.

153 . S.T.Gashi , Kimia Fizike I, (ribotim) Universiteti i Prishtinës, Shtëpia botuese  Blendi, Prishtinë, 2011.

Botime të veçanta

 1. N.M. Daci, M.Berisha, S.T. Gashi, Trace Elements in Kosova’s Basin Coal. Appropriate waste Management for Developing Countries, Plenum Press, New York, 657 (1985).
 2. S.T.Gashi,N.M.Daci,Xh.M.Ahmeti,T.J.Selimi and Esat Hoxha,”Chemistry for protection of the environment 87, Elsevier,Amsterdam,NewYork,Oxford,91,1988
 3. Salih Gashi,”Osmoza e Kundërt” ASHAK,2017, Prishtinë