GASHI, Salih / OSMOZA E KUNDËRT
Redaktor Fejzullah Krasniqi, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SSHN, 2017, 390 f., me il., 17x25 cm. (Botime të veçanta CLXVI / Seksioni i Shkencave të Natyrës. Libri 30).
Tit. në faqen paral.: Reverse osmosis. Bibliogr.: f. [381]-390. Shënime për autorin në pjesën palosëse të kopertinës.
KDU 532.71
ISBN 978-9951-615-73-0
COBISS.KS-ID 2048090781