Kryesia

  Lendita Juniku Pula

 

"Administratën e Akademisë e udhëheq Sekretari i Akademisë.
Sekretari i Akademisë zgjidhet me konkurs për katër vjet dhe mund të
rizgjedhet.
Kushtet e konkursit i përcakton Kryesia e Akademisë.
Për punën e vet Sekretari i përgjigjet Kryetarit dhe Kryesisë së Akademisë.
Punonjësit e Shërbimeve administrative, profesionale dhe teknike
marrëdhëniet e tyre i rregullojnë me akte të veçanta normative, në pajtim
me ligjin."