Nexhat Daci Akademik

Biografia

Lindi më 1944 në Tërnoc, ku mbaroi shkollimin fillor. Shko­llimin e mesëm e kreu në Leskoc (1956-1960). Studimet universitare i mba­roi në Fakultetin e Shkencave Matematike-Natyrore (Dega e ki­misë) në Beograd (1962-1966), ku u diplomua në qershor të vitit 1966. Studimet pasuniversitare i mbaroi në fakultetin dhe drejtimin e njëjtë në Beograd (1966-1968). Një kurs pasuniversitar e ka mbaruar Lièges (Belgjikë), në vitin 1970. U dok­torua në vitin 1973 në Universitetin e Zagrebit. Studimet e pasdoktoraturës i vazhdoi në Angli (Universiteti i Bradfordit) në vitin 1974.

Pas përfundimit të studimeve të rregullta dhe të magjistraturës, në vitin 1968 zuri punë - asistent në Fakultetin Filozofik të atëhershëm, në Katedrën e Kimisë. Karrierën universitare (më 1971 ligjërues; më 1974 profesor inordinar; më 1984 profesor ordinar) pa ndërprerje e ka ushtruar në Prishtinë, ndërsa dhjetëra herë ka pasur udhëtime studimi në Çeki (Brno), Shqipëri, Angli (Bradford, Oksford, Londër), Skotlandë (Aberdin).

Ka marrë pjesë në tubime shkencore (sim­poziume, konferenca dhe kongrese) në nivele kombëtare dhe ndërkombëtare. Është anëtar i Shoqatës Kimike Amerikane në vitin 1985, i Akademisë Evropiane për Çështje Mjedisi me seli në Tübingen të Gjermanisë dhe Londër në vitin 1987 dhe kombëtare, në Akademinë e Shkencave dhe të Arteve të Ko­sovës në vitin 1993, korrespondent, dhe i rregullt në vitin 1996. Është anëtar i Akademisë Europiane të Shkencave dhe të Arteve nga viti 2014.

Gjatë periudhës akademike-universitare ka ushtruar edhe këto detyra: shef i Degës së Kimisë 1971-1973; sekretar i përgjithshëm i ASHAKut, 1994-1999; kryetar i ASHAK-ut, 1999-2002.

Ka qenë deputet (2001-20011) kryetar i Parlamentit të Kosovës në periudhën 2000-2004 dhe 2004-2006.

 

Bibliografia

Punimet kualifikuese:

N. M. Daci, Kiseonicne funksionalne grupe u kerogenu Aleksinackog bituminoznog skriljca – Izbor metoda i kvantitativno odredjivanje, Magistarski rad, Beograd, 1968.

N. M. Daci, Prilog odredjivanju hemijske strukture organske supstance Kosovskog ugljena, Doktorska disertacija, Sveuciliste u Zagrebu, 1973.

Punimet shkencore:

N. M. Daci, Ispitivanje hemijske konstitucije kerogena Aleksinackog bituminoznog skriljca, Buletini i punimeve shkencore i FSHMN-e, Prishtinë, 103, VII, 1970.

N. M. Daci, A.Nura, Prilog odredjivanju hemijske strukture organske supstance Kosovskog ugljena – Odredjivanje karbonilne grupe, Hemija u industriji, Zagreb, 359, 7, 1972.

N. M. Daci, Hemijska struktrura i osobine Kosovskog ugljena, Hemija u industriji, Zagreb,1973, 3, 1974.

N. M. Daci, Përcaktimi i strukturës së substancës organike të qymyrit të Kosovës, BuletinI i FSHMN-e, Prishtinë, 31, 1, 1973.

N. M. Daci, Prilog odredjivanju hemijske strukture organske supstance Kosovskog ugljena –odredjivanje estarske grupe, Buletin i FSHMN-e, Prishtinë, 127, 1, 1973.

N. M. Daci, K. Koci, M. Bicaj, Predlog odredjivanju hemijske strukture organske supstance Kosovskog ugljena primjenog metoda ispitivanja ekstrakta, Buletin i FSHMN-e, Prishtinë, 137, 2, 1974.

N. M. Daci, B. Hoxha, Përcaktimi i lagështisë së qymyrit, Buletin i FSHMN-e, Prishtinë, 225, 2, 1974.

N. M. Daci, B. Hoxha, Analiza e konsistuentëve inorganik të qymyrit të Kosovës, Buletin i FSHMN-e, Prishtinë, 101, 3, 1975.

N. M. Daci, B. Hoxha, Anorganski konstituenti Kosovskog ugljena – zavisnost sastava an­or­ganske materije sa dubinom odkopavanja, Buletin i FSHMN, Prishtinë, 105,3, 1975.

N. M. Daci, B. Hoxha, Përbërësit inorganik të qymyrit të Kosovës, Buletin i FSHMN-e, Prishtinë, 55, 4, 1976.

N. M. Daci, M. Berisha, Analiza e hirit të elektranavë të Kosovës,Buletin i FSHMN-e, Prishtinë, 145, 5, 1978.

N. M. Daci, M. Musaj, Hulumtimi i substancës organike të ekstraktuar nga linjiti i trajtuar me acide minerale, Buletin i FSHMN-e, Prishtinë, 151, 5, 1978.

N. M. Daci, N. Vrenezi, N. Berisha, K. Bekaj, S. Hamza, T. Selimi, Separation of Sulphur from Kosova Basin Coal Advances in Separation Science, Trieste, Italy, 1, 16, 1978.

N. M. Daci, M. Bicaj, Ekstraktimi i qymyrit të tejnxerë dhe analiza e ekstrakteve, Buletin i FSHMN-e, Prishtinë, 61, 4, 1979.

N. M. Daci, M. Bicaj, Ekstraktimi sukcesiv i qymyrit në atmosphere të azotit, Buletin i FSHMN-e, Prishtinë, 71, 4, 1979.

N. M. Daci, S.T. Gashi, I. Ramadani, H. Mehmeti, Desulfurizacija ugljena kemijskom oksidacijom. Zbornik radova PMF. Pristina, 7, 153 (1981).

N. M. Daci, M. Berisha, S.T. Gashi, Mogu?nost dobijana ?istije energije iz uglja. Zbornik radova nau?nog skupa Energija i sredina, Sarajevo, 1, 175 (1981).

N. M. Daci, M. Berisha, S.T. Gashi, Trace Elements in Kosova’s Basin coal. Erdol und Kohle, 9, 428 (1983).

N. M. Daci, M. Berisha, S.T. Gashi, Trace Elements in Kosova’s Basin coal. Proc. 1st Intern. Symp. of Environ. Technol. for Develop. Countries, Istambul, vol 2, 1 (1982).

N. M. Daci, M. Berisha, S.T. Gashi, XH. Ahmeti, Some aspects of desulphurization of Kosovas Basin coal. Bull. of Chem. Techn. of Kosovo, 2, 153 (1983).

N. M. Daci, S.T. Gashi, Xh. Ahmeti, Disa karakteristika fiziko kimike të ujit të liqenit “Batllava”. Bul. i Kim. Tekn. të Kosovës, 2, 115, (1983).

N. M. Daci, S.T. Gashi, T.J. Selimi. Studimi i vetive reverzo-osmotike të membranave të ace­tatit të celulozës për sistemet e thjeshta dhe të përbëra të elektrolitëve në tretësira ujore. Bul. i Kim. Tekn. të Kosovës, 3, 49 (1983).

N. M. Daci, S.T. Gashi, M. Berisha, R. Mehmeti, XH. Llugiqi, Hiri i Termocentraleve “Ko­sova” si adsorbent për pastrimin e ujrave acidike. Bul. i punimeve të simp. mbi gjendjen, mbrojtjen dhe përp. e ambi. të njeriut në teri. e Kosovës, Zveçan, 1, 393, (1983).

N. M. Daci, S.T. Gashi, T.J. Selimi, Studimi i vetive të membranve asimetrike të acetati të celulozës të gatitura me sasi të ndryshme të qymyrit. Bul. i punimeve të simp. të mbi gjendjen, mbrojtjen dhe përp. e amb. Të njeriut në terit. e Kosovës, Zveçan, 1, 393, (1983).

N. M. Daci, M. Berisha, S.T. Gashi, Trace elements in Kosova basin coal, Erdohl und Kohle, Leinfelden (Deutchland), 428, 9, 1983.

N. M. Daci, E. Hoxha, S.T. Gashi, Trace metal analysis of DMF, n-Butanole and Cyclohexanole extract of Kosova Basin Coal. XEMK, 3, 23 (1984).

N. M. Daci, S.T. Gashi, R.Gashi, M.Berisha, Removal of heavy metals by fly ash from acidic wastewaters. Environ. Manag. for. Develop. Countr. Istambull, I, 1-7, 266, 1984.

N. M. Daci, E. Hoxha, G. Vujicic, Trace Metal Analysis of Fractions of an DMSO extract of Kosova Basin Coal, Buletin De La Societe Chimique, Beograd, 49 (11) 723, 1984.

N. M. Daci, E. Hoxha, G. Vujicic, Trace Metal Contents of Acidic, Basic and Neutral Components of Cyclohexanole Extract of Kosova Basin Lignite, FUEL, Guilford (England) 520, 64, 1985.

N. M. Daci, E.Hoxha, S.T. Gashi, Trace metal analysis of humic and fulvic acids from Kosova Basin coal. Bull. of chem. Techn. of Kosovo, 5, 1, 45 (1985).

N. M. Daci, S.T. Gashi, Xh. Ahmeti, Mundësia e përdorimit të qymyrit si material jonkëmbyes për zbutjen e ujit. Kërkime, ASHAK, Prishtinë, 3, 43, (1985).

N. M. Daci, E.Hoxha, S.T. Gashi, Trace metal distribution in acid-base-neutral compo­nents of dioxane extract from Kosova Basin coal. Vestn. Sloven. Kem. Drus. 32/1/, 1 (1985)

N. M. Daci, M.Berisha, S.T. Gashi, Trace Elements in Kosova’s Basin Coal. Appropriate waste Management for Developing Countries, Plenum Press, New York, 657 (1985).

N. M. Daci, S.T. Gashi, M.Berisha, Removal of heavy metals by fly ash from wastewaters, Environment International, Elexandria Va, USA, 1986.

N. M. Daci, S.T. Gashi, S. Zhuta, D. Zeneli, Mënjanimi i fenoleve nga ujërat e ndotura, IBID, 110, 1, 1986.

N. M. Daci, E. Hoxha, G. Vujicic, Trace Metal Distribution in acid-basic-neutral components of pyridine extract from Kosova Basin Coal, Erdohl und Kohle, Leinfielden (Deutchland), 178, 4, 1987.

N. M. Daci, S. Zhuta, D. Zeneli, Aqueous Sodium Dichromate Oxidation of Kosova Basin Coal, Acta Chimica Kosovica, ACK, 7, 71, 1987.

N. M. Daci, S.T. Gashi, Xh. Ahmeti, S. Zhuta, D. Zeneli, Removal of organic pollutants from waste waters of coal processing industry with Kosova Basin Coal as adsorbent. Environ. Protec. Engine. 14, 3-4, 28 (1988).

N. M. Daci, Xh. Ahmeti,S.T. Gashi, D. Zeneli, S. Zhuta i N. Bajraktari, Maseni transport organskih polutana rijeke Sitnica. “Zaštita voda”, 89. Rovinj, 3-5 maj 1989, JDZV, I, 225 (1989).

N. M. Daci, S.T. Gashi, Xh. Ahmeti, D.S. Zeneli, S. Zhuta, and N. K. Leka, Kosova Basin Coal Fly ash Adsorbent for heavy metals. The seventh International Conference “Che­mis­try for Protection of the Environment 1989, 4-7 september 1989, Lublin, I, 85 1989.

N. M. Daci, D. Zeneli, S. Zhuta, Studimi spectral i ekstraktit të pyridines të qymyrit – veprimi specific i saj, Acta Chim. Kosovica, 1990.

N. M. Daci, Xh. Ahmeti, S.T. Gashi, D.S. Zeneli, S.Zhuta, and N. Bajraktari, Indikatorët e ndotjes organike të lumit Sitnicë. Chm. Acta. Kos., 9, 1, 31 (1990)

N. M. Daci, M. Behluli, S.T. Gashi, Xh. Ahmeti, New adsorbens for coal processing wastewater treatment. Proc. Inovation Industrial Progres and environment, Strasburg, 4-6 jun, 1991, I, 1, (1991).

N. M. Daci, Xh.M. Ahmeti, S.T. Gashi, R.B. Mehmeti, Burimet e ndotjes së ujërave të Kosovës – Gjendja e mjedisit shqiptar, 1993.

N. M.Daci,Xh.M.Ahmeti,S.T.Gashi.R.B.Mehmeti, Sources of pollution of Kosova Waters, Envron letters, special issue,17 (1996).

N. M. Da