Ligjëratë inauguruese e prof. dr. Ruzhdi Pllanës, anëtar korrespondent

Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, organizoi ligjëratën inauguruese të anëtarit korrespondent, prof. dr. Ruzhdi Pllanës, me temë:

“KARAKTERISTIKAT MORFO-HIDROLOGJIKE TË KARSTIT TË KOSOVËS”.

Ligjërata u mbajt të martën, më 4 qershor 2013, në orën 12:00, në mjediset e Akademisë.