“Filozofia dhe teatri: raportet e teatrit bashkëkohor me teatrin modern” – Simpozium shkencor ndërkombëtar

Simpoziumi u mbajt më 17 tetor 2018 dhe u organizua nga këshilli organizues, në përbërje: akademik Rexhep Ismajli, akademik Eqrem Basha dhe anëtar korrespondent Muhamedin Kullashi.

Qëllimi i kësaj konference ishte të merren në shqyrtim disa aspekte të problemeve që kanë të bëjnë me teatrin e sotëm evropian, duke marrë parasysh debatet që janë zhvilluar e po zhvillohen brenda rrymave të mendimit kritik për teatrin.

Konferencën e hapi anëtare korrespondente Justina Pula, sekretare e Seksionit të Shkencave Shoqërore, ndërsa me kumtesat e tyre u paraqitën rreth 11 pjesëmarrës. Në mesin e tyre ishin profesorët: nga Italia, Valentina Valentini , nga Franca, Jean-Pierre Sarrazac dhe nga Shqipëria, Armand Bora.

Simpoziumi i përfundoi punimet me sukses dhe kontributet autoriale të tij do të botohen në një vëllim të veçantë, gjatë vitit 2019.

Galeria

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print