DUSHI, Minir / ZHVILLIMI I SHKENCAVE TË XEHETARISË DHE METALURGJISË NË KOSOVË (1970-2005): (aspekte kuadrovike)
Redaktor Muharrem Berisha. Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SSHN, 2005, 335 f., me il., 17x24 cm. (Botime të veçanta LX / Seksioni i Shkencave Natyrore. Libri 11)
Tit. në faqen paral.: The development of mining and metallurgical sciences in Kosova (1970-2005): (staff overviews)
KDU 622(496.51)"1970-2005"
ISBN 9951-413-22-6
COBISS.KS-ID 2048105117