DUSHI, Minir / XEHERORËT E NIKEL-KOBALTIT TË VENDIT TONË
Redaktor Fejzullah Krasniqi, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SSHN, 2017, 407 f., me il.,17x25 cm. (Botime të veçanta CLXIX / Seksioni i Shkencave të Natyrës. Libri 32).
Tit. në faqen paral.:Nickel-cobalt minerals of our country. Shënime për autorin në pjesën palosëse të kopertinës. Përmbledhja në gjuhën angleze në fund të çdo punimi. Bibliogr.:
f.[391]-397.
KDU 553.43(496.51)
ISBN 978-9951-615-76-1
COBISS.KS-ID 2048091293