VJETARI – GODIŠNJAK 2 / 1978
(Me rastin e shpalljes së Ligjit mbi Akademinë e Shkencave dhe të Arteve të Kosovës) Redaktor J. Rexhepagiq, ASHAK-ANUK, Prishtinë, 1978, 93+87 f., 17x24.