VJETARI – GODIŠNJAK 1 / 1976
(Me rastin e shpalljes së Ligjit mbi Akademinë e Shkencave dhe të Arteve të Kosovës) Redaktor J. Rexhepagiq, ASHAK-ANUK, Prishtinë, 1976, 55+55 f., 17x24.