FIEDLER, Wilfried / VERGLEICHENDE GRAMMATIK DER BALKANSPRACHEN: (morfphosyntaktisch-typologischer vergleich des albanischen mit den anderen balkansprachen)
Redaktor Eqrem Basha, Prishtina, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SGJL, 2018, 826 f., me il., 17x25 cm. (Botime të veçanta CLXXII / Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë. Libri 60)
Tit. në faqen paral.: Gramatikë e krahasuar e gjuhëve të Ballkanit: krahasim morfosintaksortipologjik i shqipes me gjuhët e tjera të Ballkanit. Shënime për autorin në pjesën palosëse të kopertinës. Bibliografia në fund të çdo punimi.
KDU 811.135/.18(197)-112
ISBN 978-9951-615-88-4
COBISS.KS-ID 2048093341