ALIU, Ali / URTIA E FJALËS
Redaktor Eqrem Basha, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SGJL, 2018, 335 f., 17x25 cm. (Botime të veçanta CLXXI / Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë. Libri 59)
Tit. në faqen paralele të tit.: The wisdom of word. Shënime për autorin në pjesën palosëse të kopertinës.
KDU 821.18.09
ISBN 978-9951-615-81-5
COBISS.KS-ID 2048097693