UJITJA NË KOSOVË: menaxhimi i ujërave për bujqësi të qëndrueshme, Tryezë shkencore, Prishtinë (16 tetor 2014)
Këshilli redaktues: Feriz Krasniqi, Nexhat Daci, Bashkim Kabashi, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SSHN, 2015, 189 f., me il.,17x24 cm.
Tit. në faqe paralel.:.Irrigation in Kosova: water management for a sustainable agriculture.
Përmbledhja në gjuhën angleze. Bibliografia në fund të çdo punimi.
KDU 631.67(496.51)
ISBN 978-9951-615-52-51
COBISS.KS-ID 2048078749