KRASNIQI, Mark / TOLERANCA NË TRADITËN SHQIPTARE
Redaktor Ekrem Murtezai. Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SSHSH, 2007, 205 f., me il., 16x24 cm. (Botime të veçanta LXXXIV / Seksioni i Shkencave Shoqërore. Libri 24).
Tit. në faqen paral.: Tolerance in albanian tradition. Përmbledhja në gjuhën angleze. Bibliogr.:
f.201-205.
KDU 316.7(=18)
ISBN 978-9951-413-63-3
COBISS.KS-ID 1536924912