HAMITI, Sabri / TESTAMENTI
Redaktor Eqrem Basha, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SGJL, 2018, 376 f., 17x25 cm. (Botime të veçanta CLXXVII / Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë. Libri 62)
Tit. në faqen paral.: Testament. Shënime për autorin në pjesën palosëse të kopertinës.
Përmbledhja në gjuhën angleze.
KDU 821.18.09
ISBN 978-9951-615-96-9
COBISS.KS-ID 2048099485