KRASNIQI, Fejzullah / TERMOELEKTROCENTRALET E KOSOVËS
Redaktor Minir Dushi, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SSHN, 2014, 381 f.: me il.; 24 cm. - (Botime të veçanta 143, Seksioni i Shkencave të Natyrës. libri 24)
Tit. në faqen paral.: Kosova power plants. Shënime për autorin në pjesën palosëse të kopertinës. Përmbledhja në gjuhën angleze. Bibliogr.: f. 371-375.
KDU 621.3(496.51)
ISBN 978-9951-615-42-6a)
COBISS.KS-ID 2048073885