TERMINOLOGJIA ISLAME: tryezë shkencore, Prishtinë (10 nëntor 2005)
Këshilli organizues: Ekrem Murtezai, Idriz Ajeti, Jashar Rexhepagiq, Pajazit Nushi, Qemal Morina. Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës dhe Fakulteti i Studimeve Islame. Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, 2006, 154 f., 17x24 cm.
Tit. në faqen paral.: Islamic terminology: (scientific round table - Prishtina, November 10th, 2005). Bibliogr.: f.154
KDU 28.001(063)
ISBN 9951-413-39-01
COBISS.KS-ID 2048032669