HAMITI, Sabri / TEMATOLOGJIA
Redaktor Eqrem Basha. Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SGJL, 2005, 246 f., 17x24 cm. (Botime të veçanta LXVII / Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë. Libri 28).
Tit. në faqen paral.: Thématologie
KDU 821.18-09
ISBN 9951-413-29-3
COBISS.KS-ID 2048027293