SUSURI, Latif R; MYRTA, Arben G. / SËMUNDJET E PEMËVE FRUTORE DHE TË HARDHISË
Redaktor Feriz Krasniqi, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, Prishtinë, Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Tiranë, 2012. 222 f.,me il., 16x24 cm. Bibliogr.: f. 175-184. Indeks. Tit. në faqen paral.: Diseases of fruit trees and grapevine
KDU 634.8
ISBN 978-9951-615-00-61
COBISS.KS-ID 2048015773