ÇABEJ, Eqrem / STUDIME SHQIPTARE: vepra të zgjedhura
Zgjodhën dhe përgatitën Rexhep Ismajli, Besim Bokshi, Idriz Ajeti, Sabri Hamiti. Redaktor Eqrem Basha. Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SGJL, 2008, 699 f., 16x24 cm. (Botime të veçanta XC / Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë. Libri 39)
Tit. në faqen paral.: Albanian studies. Parathënie / Rexhep Ismajli: f.7-25. Indeks.
KDU 811.18'36-112008(=18)
ISBN 978-9951-413-71-8
COBISS.KS-ID 2048003741