PEDERSEN, Holger / STUDIME PËR GJUHËN SHQIPE
Redaksia Idriz Ajeti, Besim Bokshi, Rexhep Ismajli. Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SGJL, 2003, 495 f., 17x24 cm. (Botime të veçanta XLVIII / Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë. Libri 20).
Tit. në faqen paral.: Études sur la langue albanaise
KDU 811.18 '36-112
811.18:801.81]:398(=18)
ISBN 9951-413-08-0
COBISS.KS-ID 2048103837