SHUKRIU, Edi / STUDIME PËR DARDANINË: kulti i diellit, përkrenarja ilire, monumentet epigrafike, shandanet paleo-kristiane dhe aspekte të zhvillimeve etnolitike, arkeologjike, letrare dhe të antropologjisë fizike
Redaktor Jusuf Bajraktari, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SSHSH, 2016, 246 f., me il.,17x25 cm. (Botime të veçanta CLXIII / Seksioni i Shkencave Shoqërore. Libri 56)
Tit. në faqen paral.: Studies on Dardania: the cult of sun, illyrian helmet, epigraphic monuments, paleochristian chandeliers and the aspects of the ethnolithic, archaeological, literary developments and the issues related to the anthropological physics. Shënime për autorin në pjesën palosëse të kopertinës. Përmbledhja në gjuhën angleze. Bibliografia në fund të çdo punimi.
KDU 904(496.51)
ISBN 978-9951-615-71-6
COBISS.KS-ID 2048091037