STUDIME, Libri 2 / STUDIJE, Knjiga 2
Këshilli redaktues Idriz Ajeti, Jashar Rexhepagiq, Rexhep Ismajli, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SGJLA, - ANUK, 1983, 174 f., 17x24 cm.