HAMITI, Sabri / STUDIME LETRARE
Redaktor Eqrem Basha. Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SGJL, 2003, 743 f., 17x24 cm. (Botime të veçanta XLIX / Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë. Libri 21).
KDU 821.18.09
ISBN 9951-413-11-0
COBISS.KS-ID 2048104861