HAMP, Eric P. / Studime krahasuese për shqipen
Redaktor Rexhep Ismajli. Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SGJL, 2007, 440 f., [6] fl. Shtojcë, 16x24 cm. (Botime të veçanta LXXXIII / Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë. Libri 37).
Tit. në faqen paral.: Comparative studies on albanian. Bibliogr.: f. 78-99
KDU 811.18'362
ISBN 978-9951-413-62-6
COBISS.KS-ID 2048028573