JOKL, Norbert / STUDIME HISTORIKO-KRAHASUESE PËR GJUHËN SHQIPE /
HISTORISCH-VERGLEICHENDE UNTERSUCHUNGEN ÜBER DAS ALBANISCHE
Përgatitur nga Rexhep Ismajli, Heiner Eichner. Përkthyer nga Skënder Gashi, Eqrem Qabej, Anton Krajni, Ali Dhrimo, Ethem Lika, Genc Lafe, Tomor Dani. Redaktor Eqrem Basha, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SGJL, 2017, 941 f., me portr., 17x25 cm. (Botime të veçanta CLX / Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë. Libri 56). Teksti në gjuhën shqipe dhe gjermane. Shënime për autorin në pjesën palosëse të kopertinës. Indeks.
KDU 811.18-112
811.1/.2:811.18'362
811.18'282.2
ISBN 978-9951-615-67-9
COBISS.KS-ID 2048088733