STUDIME FILOLOGJIKE SHQIPTARE. Konferencë shkencore, Prishtinë (21-22 nëntor 2007)
Redaksia: Besim Bokshi, Eqrem Basha, Mehmet Kraja. Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SGJL, 2008, 491 f, me il., 16x24 cm.
Tit. në faqen paral.: Albanian philological studies. Bibliografia në fund të disa punimeve.
KDU 801.7(=18)(063)
ISBN 978-9951-413-68-81
COBISS.KS-ID 28898861