STUDIME 8-9/2001-2002
Kryeredaktor.: I. Ajeti, redaktorë I. Ajeti, J. Rexhepagiq, R. Ismajli, ASHAK, SGJL, Prishtinë, 2002,
f. 378, 17x24 cm.