STUDIME 18/2011
Kryeredaktor.: R. Ismajli, redaktorë E. Basha, P. Nushi, T. Emra. ASHAK, SGJL, Prishtinë, 2012,
f. 383, 16x24 cm.
KDU 811.18-26(05)
008(=18)